El Biobanc s'organitza en 8 grans col·leccions segons la seva temàtica, albergant-hi diferents bioespecimenes que inclouen: sèrum, plasma, líquid cefalorraquidi, ADN, teixits congelats i parafinats i cultius cel·lulars entre d'altres.

Col·lecció de teixit neurològic

Les malalties neurològiques engloben aquelles que afecten el sistema nerviós central (cervell i medul·la espinal) i al sistema nerviós perifèric (músculs i nervis), aquesta col·lecció inclou teixit muscular de malalties neuromusculars, teixit cerebral provinent de cirurgies de l'epilèpsia i teixit cerebral post mortem.

L'objectiu d'aquesta col·lecció és avançar en el coneixement de les malalties neurològiques, millorar el diagnòstic i comprovar la resposta específica davant possibles tractaments personalitzats.

Responsable Diagnòstic Tipus de mostres
C. Jou Malalties neurològiques Sòlides congelades, sòlides fixades, sèrum, plasma, ADN, líquid cefalorraquidi
  Trastorns del moviment ADN, plasma
  Atàxia de Friedreich ADN, sèrum
  Fibroblasts de malalties neurològiques Cultiu de fibroblasts
  Infart cerebral neonatal ADN, plasma
  Metabolopaties Sòlides congelades, LCR
  Síndrome de Rett Cultiu de fibroblasts, sòlides congelades, sòlides fixades

Col·lecció càncer del desenvolupament

Compta amb mostres biològiques de tumors pediàtrics. Té com a objectiu l'obtenció i gestió de mostres tumorals de pacients amb processos oncològics, per tal de desenvolupar noves estratègies innovadores i traslacionals que contribueixin a millorar el diagnòstic i permetin avançar en noves teràpies de tumors sòlids pediàtrics.

Responsable Diagnòstic Tipus de mostres
J. Mora Tumor pediàtric Sòlides congelades, sòlides fixes

Col·lecció d'anatomia patològica (excedents del procés assistencial)

Aquesta col·lecció té l'objectiu d'aprofitar per a la investigació les mostres excedents de teixits parafinats i congelats procedents de biòpsies i d'autòpsies un cop assolit el diagnòstic. Aquestes mostres excedents pertanyen a l'arxiu de mostres assistencials de el Servei d'Anatomia Patològica i són biobancadas si són sol·licitades per a projectes d'investigació si compleixen amb els requisits ètics i legals vigents.

Responsables Diagnòstic Tipus de mostres
C. Jou Excedent de blocs de parafina i congelats del servei d’anatomia patològica Sòlides congelades, sòlides fixades

Col·lecció d'Hematologia

La Col·lecció d'Hematologia té l'objectiu d'assegurar la viabilitat dels projectes de recerca en leucèmies agudes, síndromes d'insuficiència medul·lar i patologia no oncològica com anèmies o trombopènies. Té la missió de fomentar la col·laboració entre centres investigadors.

Responsable Diagnòstic Tipus de mostres
M. Camós Hematologia oncològica Sèrum, ADN, ARN
S. Gassiot Hematologia no oncològica Plasma (cirato), ADN

Col·lecció de Controls

La Col·lecció de Controls és una iniciativa del Biobanc per ajudar els investigadors de totes les línies d'investigació, proporcionant les mostres biològiques pediàtriques de diferents sexes i edats procedents d'intervencions banals o excedents de processos assistencials. Aquestes mostres s'anonimitzen, complint amb la llei de protecció de dades. Les mostres biològiques control són un element essencial per garantir la qualitat dels resultats i la validesa de les conclusions obtingudes en investigació.

Responsable Diagnòstic Tipus de mostres
C. Jou Pacients “sans” o amb processos assistencials banals Sòlides congelades, sòlides fixades, sèrum, plasma, ADN, líquid cefalorraquidi

Col·lecció de malalties endocrines infantils

Aquesta col·lecció té per objectiu la recollida de mostres per a estudis d'endocrinologia metabòlica que inclou resistència a la insulina, obesitat, síndrome metabòlica i diabetis.

La restricció del creixement fetal pot tenir conseqüències irreversibles. L'estudi de les diferents etapes, des de la vida intrauterina fins a l'adolescència, permetrà avançar en la prevenció d'aquesta entitat i en el tractament i prevenció de les complicacions que se'n derivin.

Responsable Diagnòstic Tipus de mostres
M. Ramón Endocrí-obesitat ADN, orina, plasma

Col·lecció de malalties infeccioses i autoimmunes

Compta amb mostres biològiques de tuberculosi i de diferents malalties autoimmunes.

En el camp de la tuberculosi l'objectiu és descobrir i validar noves eines diagnòstiques gràcies a l'obtenció i utilització de mostres al llarg del tractament de pacients.

En el camp de les malalties autoimmunes l'objectiu és gestionar mostres biològiques de diferents malalties reumàtiques o immunodeficiències amb la finalitat de poder participar en estudis clínics nacionals i internacionals que permetin un major coneixement, considerar nous enfocaments terapèutics i en definitiva millorar la qualitat de vida dels nens afectes.

Responsable Diagnòstic Tipus de mostres
A. Noguera Tuberculosi Sèrum, ADN
J. Anton Malalties reumàtiques ADN, ARN, sèrum, PMBs, sòlides congelades, líquid sinovial, aspirat nasofaringe, pèl, ungles
L. Alsina Immunodeficiències infantils ADN, ARN, plasma, PMBs

Col·lecció de malalties materno-fetal

L'objectiu principal de la Col·lecció Matern-Fetal-Neonatal és triple: identificar biomarcadors de diferents patologies fetals i relacionades amb l'embaràs, millorar el coneixement de la seva fisiopatologia, i dissenyar noves estratègies diagnòstiques, pronòstiques i terapèutiques. L'interès se centra en l'estudi de la pre-eclàmpsia, el retard del creixement intrauterí, les gestacions i parts pre-terme, els embarassos de bessons monocorials amb complicacions, les gestacions de fetus amb malformacions majors o malalties genètiques i les gestacions de baix risc.

Responsable Diagnòstic Tipus de mostres
M.D. Gómez Patologia fetal Sang total, sèrum, plasma, Bbuffy coat i orina, líquid amniòtic tant matern com fetals i neonatals