El Biobanc Pediàtric per a la Recerca, com a encarregat de l'procés preanalític i de custòdia de les mostres cedides pels donants, ofereix serveis tant tècnics com d'assessorament ètic-legal de les mostres biològiques pediàtriques.

Tècniques moleculars

 • Extracció ADN sang perifèrica
 • Extracció ADN saliva
 • Extracció ADN teixits congelats
 • Extracció ADN teixits parafinats
 • Extracció ARN sang perifèrica
 • Extracció ARN teixit congelat
 • Aïllament i alíquotes de plasma
 • Aïllament i alíquotes de sèrum
 • Alíquotes d’orina
 • Aïllament i alíquotes de Buffy Coat
 • Centrifugació i alíquotes de LCR
 • Wester Blot amb optimització de condicions d'anticòs

Tècniques histològiques

 • Inclusió del teixit en OTC i congelació
 • Inclusió de teixit en parafina i realització de bloc
 • Crioseccions de teixit
 • Microseccions de teixit parafinat
 • Tinció hematoxilina-eosina
 • Tincions immunohistoquímiques
 • Tincions d’immunofluorescència en teixits
 • Tincions d’immunofluorescència en cultius cel·lulars
 • Optimització d’anticossos

Tècniques de microscòpia òptica i de fluorescència

 • Captura d'imatges microscòpia òptica autoservei
 • Captura d'imatges microscòpia òptica amb suport
 • Captura d'imatges microscòpia de fluorescència autoservei
 • Captura d'imatges microscòpia de fluorescència amb suport

Tècniques de cultius cel·lulars

 • Purificació i congelació de PBMCs
 • Cultiu fibroblasts
 • Criopreservació de fibroblasts

Servei de registre i custòdia

Un cop el donant ha estat degudament informat de les implicacions de ser donant i el Biobanc està en possessió del consentiment informat signat, la donació i les seves dades es registren en un programari específic, que garanteix la protecció de dades segons la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades. Totes les mostres són emmagatzemades en els dispositius corresponents i custodiades sota la responsabilitat del biobanc.

Els models de consentiment informat vigents:

 • Document de consentiment informat per a la utilització de dades clíniques, obtenció de material biològic excedent del procés assistencial i/o d'una mostra addicional per a la recerca biomèdica.
 • Document de consentiment informat per a la utilització de dades clíniques i material biològic excedent del procés assistencial per a la recerca biomèdica com a cas control.
 • Guia per l'elaboració d'un consentiment informat per un projecte d'investigació.

Servei de cessió de mostres

Sol·licitud de mostres


Servei d'assessorament

El Biobanc Pediàtric per a la Recerca ofereix servei d'assessorament ètic i legal als investigadors sobre el maneig de mostres, creació de col·leccions, sol·licituds de mostres a altres biobancs entre d'altres. Contactar amb: biobanc(ELIMINAR)@sjdhospitalbarcelona.org