El Biobanc té una estructura de node únic, essent-ne la Gerència de l'Hospital Sant Joan de Déu titular. Comptem un comitè de gestió del Biobanc on es troba representada la Direcció mèdica de l'Hospital Sant Joan de Déu, Direcció de la Fundació Sant Joan de Déu i la direcció d'Innovació i Recerca, que juntament amb la direcció científica del Biobanc treballen per incentivar la recerca biomèdica a partir de mostres procedents de pacients.

La direcció del Biobanc és la responsable de fer de nexe entre els comitès ètics i científics, el Biobanc i els responsables de les col·leccions, així com de vetllar pel correcte compliment de les tasques del Biobanc per part del personal tècnic.

El Biobanc està format per múltiples col·leccions tenint cadascuna d'elles un responsable de col·lecció.

Organigrama

Titular del Biobanc

 • Dr. Manuel del Castillo Rey Director Gerent del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Comitè de Gestió del Biobanc

 • Dr. Jaume Pérez Payarols Director d'Innovació i investigació de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
 • Dr. Miquel Pons Serra Director Mèdic del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
 • Sr. Emili Bargalló Angerri Director de la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu

Direcció científica del Biobanc:

Tècnics del Biobanc:

Comitè Científic extern del Biobanc

Funcions

 • Realitzar l'avaluació científica de les sol·licituds de cessió de mostra i dades associades a aquestes. En cas que el comitè emeti un informe desfavorable, aquest tindrà un caràcter vinculant.
 • Assessorar el titular de la direcció científica sobre l'adequació dels procediments establerts per garantir la qualitat, la seguretat i la traçabilitat de les dades i de les mostres emmagatzemades i dels procediments associats al funcionament del biobanc des del punt de vista científic.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre els aspectes científics previstos en el document de bones pràctiques del biobanc.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre altres qüestions que aquesta sotmeti a la seva consideració.

Composició

 • Dr. Jaume Pérez Payarols Director d'Innovació i Recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
 • Dr. Isidre Ferrer.Investigador de l'Institut de Neuropatologia de l'Hospital de Bellvitge i catedràtic d'Anatomia Patològica de la Universitat de Barcelona.
 • Dr. Josep Maria Lailla Catedràtic emèrit de Ginecologia i Obstetrícia de la Universitat de Barcelona.
 • Dr. Juan Jose García Metge investigador de malalties pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
 • Dra. Victòria Cusí Sanchez Metgessa investigadora jubilada.

Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIm)

Funcions

 • Realitzar l'avaluació ètica de les sol·licituds de cessió de mostres i dades associades a les mateixes.
  En el cas que el Comitè emeti un dictamen desfavorable, aquest serà vinculant.
 • Assessorar el titular de la direcció científica sobre l'adequació dels procediments establerts per garantir la qualitat, seguretat i traçabilitat de les dades i les mostres emmagatzemades i dels procediments associats al funcionament del biobanc des del punt de vista ètic.
 • Assessorar la persona titular de la direcció científica sobre els aspectes ètics i jurídics que preveu el document de bones pràctiques del biobanc.
 • Decidir en els casos en què sigui imprescindible enviar informació individualitzada al subjecte font, en relació amb les previsions de cessió de les seves mostres i dels resultats de les anàlisis realitzades quan puguin ser rellevants per a la seva salut.
 • Assistir a la persona titular de la direcció científica donant la seva opinió sobre altres qüestions que estiguin sotmesos a la seva consideració.

Composició del comitè