Recerca

Knowledge Path · Programa de Formació

L'objectiu prioritari del Programa Formatiu és perfeccionar les qualificacions i habilitats del seu equip humà, per aconseguir-ho el pla estratègic 2019-2022 inclou diverses línies de treball orientades a reforçar la formació del personal.

D'altra banda, el nostre compromís amb el reconeixement "HR Excellence in Research", obtingut recentment, assegura el compliment dels principis de la Carta Europea per a investigadors, segons la qual, les institucions han de desenvolupar un lloc de treball atractiu i un ambient estimulant. 

Aquest pla de formació es complementa amb seminaris i activitats formatives dutes a terme per les diferents institucions que conformen l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

A qui va dirigit

El pla de formació contempla com a destinataris/es principals el personal en formació i jove investigador/a contractats per la FSJD (o Ciber), i el personal que integra l'Institut de Recerca: personal en formació, personal tècnic de suport, personal post-doctoral i sènior tant propi com adscrit. Aquest programa formatiu també està dirigit al Personal de Gestió i al personal de la Unitat d'Assajos Clínics de la FSJD.

Modalitats formatives i organitzatives

Per potenciar el desenvolupament de les diferents dimensions competencials s'estableixen quatre tipus de modalitats formatives:

 • Knowledge and techniques (KLD):
  Activitats dirigides a augmentar el coneixement científic i les eines i tècniques necessàries per a la investigació.
 • Soft Skills (SS):
  Activitats dirigides a treballar sobre qualitats i competències personals.
 • Organization and Governance (GOV):
  Activitats orientades a conèixer la normativa interna i processos de treball.
 • Formació institucional (Valors): La formació institucional permetrà aprofundir en la identificació amb els valors de Sant Joan de Déu, i  en l'aplicació d'aquests valors en el dia a dia
 • Specific English Programs (EP): English Workshops for Researchers, Business English Program, Health English Program.

A nivell organitzatiu, tenim dos tipus de modalitats:

 • Sessions d'especialització: Duració inferior a 2h.
 • Cursos: Activitats de duració superior a 2h.

La prioritat és  poder fer les accions formatives en format presencial però mentre duri la pandèmia COVID-19 totes les accions es faran en format telemàtic.

Accions recomanades segons la categoria professional

Planificació prevista d'activitats formatives pel 2021

Procediment i normativa de funcionament

1. Procés d'inscripció

S'informarà de l'obertura de les accions formatives als destinataris/es principals mitjançant  comunicats interns. La comunicació inclourà el detall de continguts, la planificació de les accions previstes per als mesos successius i el codi d'inscripció. També es comunicarà el nombre de places previstes i el col·lectiu al qual l'acció es dirigeix. En cas de no tenir contracte laboral amb la FSJD (o Ciber) o bé en el cas de no formar part de l'IRSJD, s'haurà d'enviar un correu a formacio@fsjd.org per demanar el codi d'inscripció.

S'haurà de realitzar una inscripció a través de la plataforma de Formació SJD per a cada acció formativa un cop obert el període d'inscripció.

Si el nombre de persones interessades és superior al nombre de places disponibles, la inscripció es realitzarà per ordre de sol·licitud.

Nota important. Serà responsabilitat de cada interessat haver obtingut prèviament l'autorització per part del seu responsable per a poder assistir al curs.

2. Formalització del registre i compromís adquirit

Des de la Coordinació de Formació es comunicarà l’acceptació de la inscripció. Les persones que no puguin accedir per manca de plaça es mantindran en una llista d’espera.

En cas que el/la registrat/da, no pugui assistir a la sessió, haurà d'informar a formació (formacio@fsjd.org) tan aviat com es pugui.

Nota important. Les persones que no comuniquin la seva absència amb antelació a més de dues activitats formatives i no podran participar en cap altra de l’any en curs.

3. Certificat de participació

A través de l’Aula Virtual es podrà descarregar el certificat d'assistència o d'acreditació.

4. Avaluació de l'acció formativa

Després de cada sessió es farà una enquesta d'avaluació de l'activitat formativa amb l'objectiu d'analitzar els continguts, formadors/es i format de l'activitat. Aquesta enquesta es podrà respondre a també a través de l’Aula Virtual.

Consultes

Per a més informació contacta amb: formacio@fsjd.org

Plans de formació anteriors