Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu 2023


Announcement "open"
I'm interested
Organization:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
20.000 €
Description:

Finançar projectes d'innovació que estiguin en les fases 1 i 2 dins l'escala de maduresa tecnològica (technology readiness levels, TRL).

Dotació

L'import de cada ajut Llavor és d'una quantia fixa de 20.000,00 euros.

Durada

Els projectes han de ser executats en un termini de 6 mesos, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió

Requirements

Els equips de recerca han d'estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:

El Científic Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.

El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d'estar admès o admesa en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d'haver transcorregut 10 anys des de l'obtenció del doctorat (entesa com la data de lectura i aprovació de la tesi).

Request

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat i preferentment en llengua anglesa. Adjuntem annex amb model memòria.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases:

Primera fase (Sol·licitud): El formulari de sol·licitud consta d'un document identificatiu i d'una memòria detallada del projecte.

Segona fase (Signatura i registre): un cop enviat el formulari de sol·licitud, la persona representant legal de l'entitat l'haurà de signar electrònicament a l'espai reservat per la seva signatura.

En cas d' interés, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció de la Recerca abans del 04 d'octubre del 2023