Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu 2023


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Àmbit:
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
20.000 €
Descripció:

L'objectiu dels ajuts és el finançament de les accions recollides al pla per estudiar i/o validar la seva viabilitat tècnica i comercial i assolir un grau de maduresa suficient que permeti afrontar amb garanties la fase de prova de concepte o validació del servei.

Dotació

L'import de cada ajut Llavor és d'una quantia fixa de 20.000,00 euros.

Durada

Els projectes han de ser executats en un termini de 6 mesos, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió

Requisits

Els equips de recerca han d'estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:

El Científic Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.

El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d'estar admès o admesa en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d'haver transcorregut 10 anys des de l'obtenció del doctorat (entesa com la data de lectura i aprovació de la tesi).

Sol·licitud

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat i preferentment en llengua anglesa. Adjuntem annex amb model memòria.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases:

Primera fase (Sol·licitud): El formulari de sol·licitud consta d'un document identificatiu i d'una memòria detallada del projecte.

Segona fase (Signatura i registre): un cop enviat el formulari de sol·licitud, la persona representant legal de l'entitat l'haurà de signar electrònicament a l'espai reservat per la seva signatura.

En cas d' interés, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció de la Recerca abans del 04 d'octubre del 2023