Convocatòria d'ajuts a Projectes de Recerca 2024 del COIB


Announcement "open"
caduca en menys de 10 dies
I'm interested
Organization:
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
Total convocatòria: 65.000 €
Description:

L'objectiu principal és potenciar l'increment qualitatiu i quantitatiu de la recerca infermera, donar ajuda econòmica per a la realització d'investigacions infermeres i potenciar aquells/es investigadors/es principals que debuten en la recerca.

Aquest any, les línies prioritàries de recerca són les següents:

1. Intervencions infermeres en la salut de les persones, la família o comunitat, especialment en situacions de:

  • Dependència (associades o no a estils de vida o discapacitat psíquica y/o física).
  • Violència de gènere.
  • Desigualtats socials i de gènere en salut. Estratègies d'apoderament a persones en situació d'envelliment, fragilitat i cronicitat.COVID-19 en la situació de salut, social i econòmica de les persones.

2. Estratègies d'apoderament a persones en situació d'envelliment, fragilitat i cronicitat.

3. COVID-19 en la situació de salut, social i econòmica de les persones.

4. Disseny o adaptació i validació d'instruments de mesura en l'àmbit de la Infermeria.

5. Experiències o vivències de les persones en relació a la situació de salut o a la pràctica professional.

6. Implantació i avaluació d'innovació docent en el context de la docència en infermeria, tant en la formació de grau, màsters i doctorats com de formació sanitària especialitzada..

Els estudis podran ser realitzats en una o vàries entitats investigadores coordinats a càrrec de dos o més grups d'investigació de les diferents entitats.

La durada dels projectes haurà de ser de 12, 24 o de 36 mesos.

Requirements

Pel que fa a l'equip investigador, es valoraran preferentment:

1. Els estudis coordinats entre la universitat i els centres assistencials, per tal d'augmentar la transferència i la cooperació entre l'àmbit acadèmic i clínic.
2. Projectes on el grup investigador estigui format per un/a investigador/a novell de l'àmbit clínic amb recolzament d'un equip col·laborador que permeti donar resposta amb correcció metodològica a preguntes de la pràctica clínica diària.
3. Els projectes que tinguin enfocament multicèntric.
4. Els projectes infermers que estiguin emmarcats en el disseny de recerca de doctorat sempre i quan la pregunta de recerca sigui de l'àmbit de coneixements propis infermers.

Podran presentar projecte en qualitat d'investigador/a principal aquelles infermeres i infermers que es trobin al corrent de la seva col·legiació en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) com a mínim al llarg del període d'estudi i estiguin vinculats a una entitat o institució sanitària, universitat i/o organismes de recerca públics o privats, així com organitzacions no governamentals, sense finalitat lucrativa.

L'investigador/a principal haurà d'estar vinculat/da a l'organisme sol·licitant on es desenvoluparà el projecte almenys des de la data de la formulació de la sol·licitud fins la del seu atorgament.

No podran sol·licitar ajudes per a projectes de recerca com investigadors/es principals aquelles persones que durant les tres darreres convocatòries d'ajudes a projectes de recerca hagin obtingut finançament del COIB o de la Fundació Infermeria i Societat.

Els/les sol·licitants d'ajudes en aquesta convocatòria no podran participar com a investigador/a principal en més d'un dels projectes que hi concorrin.

L'equip investigador haurà d'estar format per un mínim del 75 % d'infermers/es.

Tots/es els/les infermers/es que formin part de l'equip investigador hauran d'estar col·legiades al COIB des del moment que es realitza la sol·licitud d'ajuda i com a mínim fins que finalitzi l'estudi.

Els projectes, en el moment de presentar la documentació, hauran d'haver estat presentats o aprovats pel Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) del centre on es desenvolupi l'estudi. Al informe favorable del CEIC haurà de constar l'Investigador/a Principal (IP) com a responsable del projecte.

Request

Les sol·licituds es presentaran únicament de forma telemàtica a través de la següent direcció: http://bdrecerca.infermeriaisocietat.cat/sollicituds/form

El formulari de sol·licitud consta dels següents documents:

Documentació projecte:
o Document nº 1-Sol·licitud
o Document nº 2-Memòria
o Document nº 3-Justificació de l'ajuda i pressupost detallat
o Document nº 4-Informe presentat o aprovat pel Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) del centre on es desenvoluparà l'estudi. Autorització expressa del representant legal per a la participació en el projecte dels membres de l'equip investigador no vinculat a l'organisme promotor de l'estudi. Full matrícula del curs de doctorat en el que estigui cursant els estudis.

Documentació projecte anònim (sense dades identificatives de centres ni investigadors):
o Document nº 1-Sol·licitud anònim
o Document nº 2-Memòria anònim
o Document nº 3-Justificació de l'ajuda i pressupost detallat anònim

Currículum Vitae de tots els membres investigadors: format Currículum Vitae Abreujat (CVA) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT).

Una vegada complimentat i enviat el formulari (veure Manual de Sol·licitud d'ajudes per l'investigador), la mateixa plataforma us enviarà un correu electrònic amb el nom d'usuari i contrasenya per tal d'accedir a la plataforma i gestionar el vostre projecte. El nom d'usuari serà la nomenclatura que s'utilitzarà per identificar cada projecte.

En cas d'interès, contactar amb frecerca.convocatories(ELIMINAR)@sjd.es a la major brevetat possible.