Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per INNOVADORS en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya


Announcement "open"
caduca en menys de 10 dies
I'm interested
Organization:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
84.000,00 (veure detall)
Description:

L'objecte dels ajuts és el finançament de projectes per a la contractació d'una persona amb perfil emprenedor que dugui a terme les activitats necessàries per a la transferència al sector productiu de tecnologies o coneixements generats al sistema públic de recerca, mitjançant la creació d'una spin-off o l'explotació de qualsevol forma de propietat intel·lectual o industrial amb acords de llicència o codesenvolupament. Així mateix, haurà de donar suport per tal que les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la validació tècnica d'aquestes tecnologies i/o coneixements vagin en línia amb la proposta de generació de valor.

L'ajut Innovador consisteix en un finançament econòmic per executar les activitats previstes i un Pla d'acompanyament expert per donar suport en l'assoliment de la transferència al sector productiu de les tecnologies i/o coneixements.

Requirements

Els equips de treball han d'estar formats, com a mínim, per dues persones que han de complir els requisits següents:

El científic o la científica responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.

La persona innovadora ha de tenir, preferiblement, un nivell d'estudis mínim de grau o equivalent i ha d'identificar aquest projecte com una oportunitat de desenvolupament professional en el camp de la innovació i la transferència de coneixement.

En relació amb la persona innovadora, es valorarà positivament que tingui coneixements bàsics en economia i finances, en l'ús d'eines de gestió empresarial, en el marc legal i normatiu, així com altres coneixements i tècniques relacionades amb l'àmbit de la gestió empresarial imprescindibles per a la realització de les activitats finançades pel projecte. Igualment, es valorarà positivament experiència en la gestió de la
innovació i en la transferència de tecnologia i/o coneixement al sector privat.

Així mateix, es valorarà que hagi participat en programes d'incubació o d'acceleració d'empreses i l'experiència prèvia en la gestió d'empreses o
d'unitats de negoci, emprenedoria social o ecològica.

Finalment, es valoraran positivament habilitats creatives, d'innovació i de lideratge d'equips, així com que sigui una persona motivada, entusiasta, compromesa i amb dots de comunicació

Request

Des del Tràmit Ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2024. Modalitat C. Innovadors, descarregar iel formulari general de sol·licitud (Contacteu amb la vostra persona de referència per aquest tràmit).

Emplenar les dades del formulari general de sol·licitud i adjuntar la següent documentació annexa:

  • Memòria detallada del projecte IdC 2024.
  • Cartes de suport per part d'entitats interessades amb la proposta, si escau.
  • Carta d'interès del/s candidat/s a Mentor Empresarial, si escau.

En cas d' interés, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció de la Recerca abans del 22 de maig de 2024.