Convocatòria de Subvencions per a projectes de recerca jove i emergent 2024


Announcement "closed"
I'm interested
Organization:
Ajuntament de Barcelona
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
Màxim 80.000 €
Description:

L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar subvencions per dur a terme projectes de recerca científica i transferència de coneixement mitjançant concurrència competitiva.

La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a la recerca científica emergent.

Els projectes s'han de basar en la recerca de reptes que es puguin englobar dins algun d'aquests tres àmbits temàtics i abordar un dels dotze reptes específics:

A. Salut i benestar a la ciutat
a. Salut i qualitat de vida
b. Benestar social i millora dels serveis públics
c. Urbanisme, habitatge i espai públic
d. Mobilitat sostenible de persones i béns

B. Acció climàtica
a. Emergència climàtica i ciutat
b. Ecosistemes urbans, terrestres i marins
c. Alimentació i agricultura urbana
d. Aigua i energia urbana sostenible

C. Ciutat i societat
a. Economia verda i blava a la ciutat
b. Nous espais i models de producció i consum responsables
c. Ciutats digitals i intel·ligents
d. Democràcia, comunitat, participació i drets humans

L'àmbit d'actuació dels projectes subvencionats ha de ser la ciutat de Barcelona.

Requirements

L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà fins al 80% del cost del projecte, i fins a un màxim de 80.000 €. La resta d'import fins arribar al 100% del valor del projecte s'haurà d'obtenir d'altres fonts de finançament, que en cap cas podran ser de l'Ajuntament de Barcelona.

Durada: 2 anys

La IP del projecte ha de ser personal científic emergent. És a dir, que hagi defensat i superat la seva primera tesi doctoral amb posterioritat a l'1 de gener de 2017, inclòs. Aquesta mesura vol promocionar les carreres científiques de personal emergent, és a dir, que ha iniciat la seva dedicació a la ciència fa pocs anys. En el cas que la persona física hagi gaudit d'algun permís de maternitat/paternitat o per cura de familiars de fins a primer grau des de l'1 de gener de 2015 en endavant, el temps d'aquestes cures es podrà tenir en compte a la sol·licitud, podent endarrerir la data límit de l'obtenció de la tesi doctoral el temps complet del permís començant a comptar a 1 de gener de 2015.

La persona jurídica ha d'indicar el seu referent del projecte de perfil científic, que assumeix el rol d'IP.

La persona que adopta el rol d'IP en el projecte, no pot figurar com a IP en cap altra sol·licitud d'aquesta convocatòria.

En tots els projectes, es requereix la participació d'una o dues tutores, que han de ser personal científic, i que són qui avalen el projecte i es comprometen a fer el seguiment del mateix durant tot el període de desenvolupament. Aquestes tutores; en cas de ser dues, han de respectar la paritat de gènere o bé ser dues dones; i han de tenir una vinculació permanent amb un grup d'investigació, centre de recerca o universitat, entre altres requisits.

No s'acceptaran canvis en el rol d'IP vinculat al projecte durant el desenvolupament del mateix (ni en el procés de valoració del projecte, ni en l'execució del mateix). Només en casos de força major es pot proposar un canvi d'IP, que ha de ser sol·licitat i resolt positivament per part del Departament de Ciència i Universitats per ser efectiu.

Request

La sol·licitud per concórrer a la convocatòria 2024 consta de la següent documentació obligatòria que cal presentar (contactar amb el Dpt. de Promoció de la Recerca):
A. Document bàsic 1: instància de sol·licitud (annex 1).
B. Document bàsic 2: memòria cientificotècnica del projecte (annex 2).
Amb una extensió màxima de 15 pàgines (s'entendrà per pàgina cadascuna de les cares d'un full). Cal fer servir lletra Times New Roman, de mida 11 punts, i espaiat senzill. El document bàsic 2 únicament ha d'incloure els apartats següents:
a. Títol del projecte.
b. Nom de la persona que assumeix el rol d'IP i de l'equip de recerca, si escau.
c. Tutores del projecte.
d. Resum del projecte (abstract), de 300 paraules com a màxim, redactat en català o castellà.
e. Objectius del projecte (generals i específics) i les preguntes de recerca.
f. Metodologia prevista.
g. Persones integrants del grup de recerca.
h. Resultats esperats de la recerca i tasques que portaran a terme.
i. Pla de treball i cronograma de realització del projecte.
j. Integració del projecte a la realitat social de la ciutat i impacte social de la recerca.
k. Accions de ciència oberta, ciència ciutadana i divulgació.
l. Transferència del coneixement al sector públic o econòmic de la ciutat i/o aplicació tecnològica del projecte.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Promoció de la Recerca abans del 21 de maig de 2024