Premi de Recerca d'Atenció a la Dependència 2024


Announcement "open"
I'm interested
Organization:
Fundació MutuamConviure
Scope:
National Research Networks
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
6.000
Description:

Promoure projectes de recerca o de millora en l'àmbit dels serveis d'atenció a la gent gran, amb l'objectiu de fomentar la innovació, la millora continuada en l'atenció a la dependència, la millora de la qualitat de vida i la promoció de l'autonomia personal.

Requirements

Professionals de forma individual o col·lectiva que desenvolupin la seva activitat en qualsevol centre o servei establert a Catalunya, dins de l'àmbit residencial.

No poden optar al premi projectes que ja hagin estat premiats en altres convocatòries de la Fundació Mutuam Conviure o altres entitats.

Els projectes han de ser originals i no poden haver estat publicats anteriorment.

Request

1. Presentar personalment o per correu certificat, un original i sis còpies del projecte a : Grup Mutuam, Indicant Premi de Recerca d'Atenció a la Dependència de la Fundació Mutuam Conviure

2. Memòria del projecte on constin els següents apartats: - Resum - Introducció. Antecedents i justificació - Hipòtesis (si cal) i objectius - Metodologia: disseny, període d’estudi, selecció de la població, recollida informació i procediment i anàlisis estadístic. - Ètica i confidencialitat de dades. Full d’informació al pacient i Consentiment informat. - Mitjans humans i tècnics: pla de treball i calendari del projecte. En cas que tingui una durada d'execució superior a un any, s'ha d'especificar. - Memòria econòmica (Pressupost de realització del projecte)

3. Certificar si el mateix projecte té altres ajuts o beques públiques o privades per a dur-lo a terme.

4. Aportar una carta de conformitat del director, el cap o el responsable del centre o servei on s’ha de dur a terme el projecte.

5. Presentar el currículum del responsable del projecte i, si escau, del cap del grup o del responsable de la unitat on treballa el responsable del projecte

En cas d’interés contactar amb el Departament de Promoció de la Investigació abans del 27/05/2024