Ajuts per a projectes de recerca i innovació Torrons Vicens - RAC 1


Announcement "open"
caduca en menys de 10 dies
I'm interested
Organization:
HSJD/FSJD/IRSJD
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
25.000 €
Description:

L'objectiu de la convocatòria 2024 és estimular la recerca i la innovació en malalties minoritàries a l'Hospital Sant Joan de Déu sota el paraigües del Projecte "ÚNICAS".

Requirements

Requisits dels Investigadors Principals (IPs) i de l'equip investigador

Els projectes de recerca que es presentin a la present Convocatòria hauran d'estar liderats per un/a Investigador/a Principal a càrrec d'un equip investigador, donant compliment als següents requisits:
1) L'Investigador/a Principal (IP) haurà de d'estar en possessió del títol de doctor/a i tenir vinculació laboral amb l'HSJD durant tota l'execució del projecte.
2) L'IP només podrà formar part d'una sola sol·licitud.
3) En cas que el/la IP no compleixi amb els dos requisits prèviament esmentats, això suposarà que el projecte queda exclòs de la present Convocatòria.
4) Qualsevol del membres de l'equip investigador (llevat del/la IP) podrà participar com a màxim en 2 sol·licituds. El personal investigador que no compleixi amb els requisits de participació quedarà exclòs/a del projecte a títol individual

Requisits dels projectes

1) El projecte ha de ser presentat com un "proof-of-concept" i l'IP es comprometrà a presentar-lo a una posterior convocatòria competitiva per continuar amb la seva execució.
2) Els projectes es centraran en la recerca i la innovació en malalties minoritàries sota el paraigües del Projecte "ÚNICAS".
3) Es prioritzaran els projectes col·laboratius amb institucions incloses dins de la xarxa PReTI, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i IDIBAPS i l'IDIBELL
4) Es prioritzaran els projectes col·laboratius que comptin amb un compromís explícit per part de la institució col·laboradora aporti al projecte recursos econòmics en quantia equivalent a la contribució de l'HSJD.
5) Es prioritzaran els projectes col·laboratius a on s'acrediti la participació del pacient.

Els projectes tindran una durada d’un any.

Request

Els projectes es presentaran utilitzant el model normalitzat de sol·licitud, adjunt com a annex a la present Convocatòria. En tot cas, hauran d'anar acompanyats de la següent documentació:
1) Memòria tècnica i econòmica del projecte segons model normalitzat (Annex 1).
2) CV de l'IP i l'equip investigador, en format CVA (https://cvn.fecyt.es/editor/).
3) Si el projecte en col·laboració amb una altre institució, caldrà adjuntar a la sol·licitud el CV de l'IP de l'altra entitat en format CVA.
4) Si el projecte es en col·laboració amb una altre institució, caldrà explicar i justificar les aportacions científiques i complementarietats de l'equip col·laborador.

En cas d'interès, contacteu amb frecerca.convocatories(ELIMINAR)@sjd.es abans del 12 d’abril de 2024*

*El termini per a la presentació de les sol·licituds s’ha ampliat del 5 d’abril indicat a les bases al 19 d’abril de 2024 a les 17.00h.