Ajudes a la recerca sobre Salut Sexual i Reproductiva


Announcement "closed"
I'm interested
Organization:
Fundació La Marató de TV3
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
Segons modalitat
Description:

Fomentar el desenvolupament de la recerca científica d'excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, fisiopatològics, clínics, de prevenció, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, com a element nuclear dels projectes.

Finançament dels projectes

L'import màxim de les ajudes econòmiques no podrà superar els 200.000 € per als projectes unitaris. Per a projectes coordinats en què participin dos grups, l'import màxim serà de 300.000 €. En cas de projectes coordinats de tres o més grups, l'import màxim a finançar serà de 400.000 €.c

La quantitat ladjudicada inclou una partida, valorada en un 25% de l'import tota, per a activitats de suport i de foment de la recerca i la innovació ("overheads cost").

Requirements

Del projecte

Projecte unitari. S'entén per projecte unitari aquell que té un sol investigador/a principal beneficiari/beneficiària (IP).

Projecte coordinat. S'entén per projecte coordinat aquell que té diferents investigadors com a principals beneficiaris (IP) i, per tant, diferents subprojectes, que actuen representats per un dels beneficiaris i pel centre on es desenvolupa la recerca, que serà l'interlocutor/a (investigador/a principal coordinador/a) amb la Fundació i hi canalitzarà les relacions corresponents. En els projectes coordinats, s'entén com a investigador/a principal coordinador/a aquell/a que lidera el projecte i que serà l'interlocutor/a amb la Fundació i canalitzarà la investigació, serà el responsable de presentar i coordinar l'execució global del projecte.

De l’IP

Poden presentar sol·licituds, com a responsables de l'execució científica i tècnica dels projectes de recerca als quals es refereixen aquestes bases, l'investigador/a principal en cas de projectes unitaris i l'investigador/a principal coordinador/a en el cas de projectes coordinats, que desenvolupin la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària, que desenvolupin principalment la seva activitat en l'àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació.

Han d'estar en possessió del títol de doctor/a i acreditar una trajectòria d'excel·lència en recerca amb:

 • 5 publicacions (en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva) en revistes del primer quartil (Q1), durant els darrers 5 anys. ** (acceptant l'any de la publicació i també el de la darrera publicació) o
 • - 2 publicacions en la posició de primer o últim autor (en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva), en revistes del primer quartil (Q1), durant els darrers 5 anys ** (acceptant l'any de la publicació i també el de la darrera publicació)

S'entén com a investigador/a principal aquell/a que lidera un subprojecte.

S'entén com a membre de l'equip de recerca, tots els participants en un subprojecte, que realitzen activitats específiques i relacionades directament amb el subprojecte. Aquestes persones poden tenir o no retribució econòmica, i/o estar adscrites a un centre de recerca diferent al centre de l'investigador/a principal.

Els projectes que hauran de ser liderats per l'investigador/a principal en cas de projectes unitaris, i l'investigador/a principal coordinador/a en el cas de projectes coordinats poden incloure grups de recerca d'acreditada capacitat investigadora que pertanyin a entitats públiques i privades sense ànim de lucre. Caldrà explicar la participació de cadascun d'aquests grups de recerca de manera detallada al formulari de presentació, amb l'objectiu, la necessitat i l'aportació de valor de cada grup. En cas de projectes coordinats, els investigadors principals responsables d'aquests subprojectes hauran de complir el mateix requisit acadèmic que l'investigador/a principal coordinador/a en el cas de projectes coordinats i hauran de desenvolupar la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària.

En el cas de projectes coordinats, els grups de recerca dels projectes no podran ser del mateix centre.

Els investigadors només podran participar en aquesta convocatòria com a:

 • IP 1 PROJECTE: Un/a investigador/a es pot presentar com a investigador/a principal en un sol projecte o subprojecte.
 • IP 1 PROJECTE + MEMBRE EQUIP RECERCA: Un/a investigador/a es pot presentar com a investigador/a principal en un sol projecte o subprojecte, i també com a membre de l'equip de recerca d'un altre projecte o subprojecte.
 • MEMBRE EQUIP RECERCA EN 1 O 2 PROJECTES: Un/a investigador/a pot formar part d'un o dos equips de recerca de projectes o subprojectes.

L'investigador/a principal en cas de projectes unitaris, i l'investigador/a principal coordinador/a en el cas de projectes coordinats i els investigadors principals dels subprojectes, que en el moment de presentar la sol·licitud del projecte a la present convocatòria tinguin en actiu un projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3, no poden presentar-se a aquesta convocatòria, tot i que sí que poden formar part d'un equip com a investigadors col·laboradors.

Incompatibilitats

No podran optar a aquesta convocatòria de la Fundació l'investigador/a principal en cas de projectes unitaris, ni l'investigador/a principal coordinador/a en el cas de projectes coordinats o els investigadors dels subprojectes que tinguin aquest mateix projecte que presenten, ja sigui finançat per la Fundació La Marató o per altres fons de finançament, rebudes d'altres entitats, públiques o privades, en convocatòries d'àmbit estatal o internacional. 

Request

Els projectes hauran d'especificar de manera clara i concreta quin és el retorn científic, econòmic i social esperat. També caldrà raonar l'impacte del projecte en la salut de les persones, juntament amb el pla de comunicació i difusió per aconseguir-ho.

Les propostes hauran d'incloure un resum informatiu, entenedor per a la població en general, dels objectius de la recerca i de l'impacte esperat del projecte. Aquest resum s'haurà de redactar en llenguatge entenedor i assequible a un lector o lectora no científics o professionals de la salut.

Els projectes hauran d'incloure la perspectiva de gènere de manera transversal al llarg de totes les fases de la recerca.

Amb la documentació que ha d'acompanyar l'esmentat formulari caldrà presentar:

 • En relació amb els investigadors:
  • fotocòpia del DNI
  • adreça personal actual (si no és la mateixa que figura al DNI)
  • telèfon i correu electrònic personal
 • En relació amb els centres, si no ho han aportat en anteriors convocatòries o quan les dades aportades hagin variat:
  • escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acta fundacional, en què constin la denominació social, forma jurídica, domicili, identitat dels administradors, número d'identificació fiscal i també les normes per les quals es regula l'activitat del centre, degudament inscrits al registre públic que correspongui.
  • document d'identitat de qui signa la sol·licitud de participació en la present convocatòria i document que acrediti que té facultats per representar el centre.
  • declaració de "titularitat real" en els casos previstos als articles 8 i 9 del RD 304/2010, que aprova el reglament de la llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

La sol·licitud de la part científica de participació en la convocatòria s'haurà de presentar en anglès, amb un resum en català, en suport digital.

La sol·licitud l'hauran de presentar l'investigador/a principal en cas de projectes unitaris, i l'investigador/a principal coordinador/a en el cas de
projectes coordinats, i el representant legal del centre o centre coordinador.

Els formularis digitals estaran disponibles a la plataforma en línia: http://www.ajutsmarato.com

Les bases i el projecte s'hauran de presentar degudament signats per tots els investigadors principals i pels representants legals dels centres de què depenen. S'hauran de presentar amb signatura digital dins del termini de la convocatòria.

L'investigador/a principal en cas de projectes unitaris, i l'investigador/a principal coordinador/a en el cas de projectes coordinats i els investigadors principals de cada subprojecte dels projectes, hauran de disposar en el moment de la presentació de:

 • Informe de la Comissió de Recerca 
 • Informe del Comitè Ètic d'Investigació Clínica 
 • Informe del Comitè d'Experimentació Animal 

En cas d’interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 29 de febrer de 2024.