Beca del Grup de treball de Cardio-Oncologia per a projecte de recerca a Cardio-Onco-Hematologia


Announcement "closed"
I'm interested
Organization:
Sociedad Española de Cardiología
Scope:
National Research Networks
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
15.000 €
Description:

Beca destinada al desenvolupament d'un projecte de recerca multicèntric, original i clínic, coordinat per Unitats de Cardio-Onco-Hematología.

Requirements

L'investigador principal del projecte ha de ser especialista en Cardiologia, amb exercici professional a territori espanyol:
- Soci número de la SEC
- Membre del grup de treball de Cardio-Oncologia
- Membre de l'Associació de Cardiologia Clínica

El projecte ha de tenir un co-investigador principal especialista en Oncologia Mèdica, Hematologia o Oncologia Radioteràpica.

Al projecte han de participar almenys 2 centres nacionals

Request

Amb la sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:

Memòria del Projecte de Recerca, màxim 6 folis Arial 12 doble espai que ha de tenir els apartats següents:
- Títol
- Dades de l'investigador principal i del coinvestigador principal
- Indicar la durada del projecte (màxim 12 mesos)
- Resum (màxim 250 paraules)
- Antecedents i estat actual del tema
- Bibliografia
- Hipòtesi
- Objectius
- Metodologia
- Pla de treball: etapes de desenvolupament i distribució de tasques de l'equip investigador

Adequació específica a la convocatòria

Currículum normalitzat de l'investigador principal. Currículum normalitzat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Promoció de la Recerca abans del 18 d'abril de 2024.