Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya 2023


Announcement "closed"
I'm interested
Organization:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
84.000,00 (veure detall)
Description:

Finançar projectes destinats a la realització d'activitats conduents a la creació d'un spin-off i/o l'explotació de llicències o qualsevol altra forma de protecció de propietat intel·lectual i industrial d'una tecnologia o coneixement, així com les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la seva validació.

Els equips de recerca han d'estar formats, com a mínim, per dues persones, que han de complir els requisits següents:

El Científic Responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.

El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha d'estar admès o admesa en un programa de doctorat o bé en possessió del títol de doctor o doctora en el moment de presentació de la sol·licitud. En cas que la persona candidata estigui en possessió del títol de doctor o doctora, com a màxim han d'haver transcorregut 10 anys des de l'obtenció del doctorat (entesa com la data de lectura i aprovació de la tesi).

El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora només pot constar en una proposta d'equip de la Modalitat A. Ajuts Llavor en una mateixa convocatòria.

El Mentor o Mentora Empresarial, que s'ha d'incorporar a l'equip de recerca un cop triats els projectes per formar l'equip Producte, ha de complir amb els requisits següents:

  • No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l'equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o activitat d'assessorament reconeguda.
  • No pot rebre cap tipus de remuneració pel desenvolupament d'aquesta activitat.

Un període d'entre 4 i 18 mesos explícitament per desenvolupar el projecte.

Requirements

La persona emprenedora haurà de desenvolupar el seu projecte específic d'explotació de resultats de la recerca en el si del grup de recerca i el seu projecte haurà de tenir en compte altres resultats del grup de recerca, explorant-los i acompanyant-los cap a fases posteriors d'explotació.

Alhora, el centre a què pertanyi el grup de recerca haurà de donar suport a la persona emprenedora i aprofitar la seva presència per fomentar la cultura emprenedora a la institució (p. ex. oferint el suport d'una oficina de valorització i transferència i d'altres professionals de transferència, la possibilitat de tenir un mentor o mentora, polítiques de drets de propietat intel·lectual ben implementades...).

L'ajut es complementa amb un pla de formació en emprenedoria avançada adreçat, preferentment, a la persona emprenedora, o bé a un altre membre de l'equip de cada projecte i orientat al desenvolupament dels projectes innovadors finançats per aquests ajuts. Aquestes persones han de ser informades pels mitjans pertinents sobre el pla de treball i les accions concretes que es duran a terme.

La persona emprenedora ha de tenir preferiblement un nivell d'estudis mínim de grau o equivalent.

Es valorarà positivament els coneixements bàsics en economia i finances, en l'ús d'eines de gestió empresarial, en el marc legal i normatiu, així com altres coneixements i tècniques relacionades amb l'àmbit de la gestió empresarial imprescindibles per a la realització de les activitats.

Igualment, es valorarà positivament l'experiència en la gestió de la innovació i en la transferència de tecnología i/o coneixement al sector privat. Així mateix, es valorarà que hagi participat en programes d'incubació o d'acceleració d'empreses start-up i l'experiència prèvia en la gestió d'empreses o d'unitats de negoci.

Finalment, es valoraran positivament les habilitats creatives, d'innovació i de lideratge d'equips, així com que sigui una persona motivada, entusiasta, compromesa i amb dots de comunicació.

L'import màxim dels ajuts és de 84.000,00 euros dels quals com a mínim 60.000,00 euros han d'anar destinats al finançament dels costos de personal per a la contractació d'una persona innovadora. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l'atorgament.

Request

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat i preferentment en llengua anglesa. Adjuntem annex amb model memòria. El formulari de sol·licitud l'haureu d'aconseguir a través del Dpt. de Promoció i Gestió de la Recerca.

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases:

Primera fase (Sol·licitud): El formulari de sol·licitud consta d'un document identificatiu i d'una memòria detallada del projecte.

Segona fase (Signatura i registre): un cop enviat el formulari de sol·licitud, la persona representant legal de l'entitat l'haurà de signar electrònicament a l'espai reservat per la seva signatura.

En cas d’ interés, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció de la Recerca abans del 13 de novembre del 2023