Premis de Recerca D'Atenció Sociosanitària 2023


Announcement "closed"
I'm interested
Organization:
Fundació MUTUAM Conviure
Category:
Awards
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
6.000€
Description:

Promoure projectes de recerca o de millora de la pràctica clínica en l'àmbit de la gerontologia clínica i l'atenció sociosanitària.

Requirements

Poden participar professionals de forma individual o col·lectiva que desenvolupin la seva activitat en qualsevol centre o servei establert a Catalunya, dins dels àmbits objecte d'aquest premi.

Request

Presentar personalment o per correu certificat, un original i cinc còpies del projecte a: 

Secretaria de la Fundació Mutuam Conviure//Sra. Núria Viñeta//Provença, 392 (08025 Barcelona)

En el projecte hauran de constar:

- Resum
- Introducció. Antecedents i justificació
- Hipòtesis (si cal) i objectius
- Metodologia: disseny, període d'estudi, selecció de la població, recollida informació i procediment i anàlisis estadístic
- Ètica i confidencialitat de dades. Full d'informació al pacient i Consentiment informat
- Mitjans humans i tècnics: pla de treball i calendari del projecte
- Memòria econòmica

Certificar si el mateix projecte té altres ajuts o beques públiques o privades per a dur-lo a terme.

Aportar una carta de conformitat del director, el cap o el responsable del centre on s'ha de dur a terme la recerca.

Presentar el currículum de l'investigador principal i, si escau, del cap del grup o del responsable de la unitat on treballa l'investigador principal.

En cas d’interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 09 d’octubre de 2023.