Convocatòria Social Catalunya. Fundació "La Caixa" 2023


Announcement "closed"
I'm interested
Organization:
Fundació La Caixa
Scope:
National Research Networks
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
Entre 50.000€ - 100.000€, segons modalitat
Description:

Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen els seus projectes a Catalunya per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d'oportunitats.

La convocatòria inclou sis àmbits d'actuació:

  1. Gent gran i reptes derivats de l'envelliment

  2. Persones amb discapacitat o trastorn mental

  3. Humanització de la salut

  4. Lluita contra la pobresa i l'exclusió social

  5. Inserció sociolaboral

  6. Interculturalitat i acció social

Finançament:

Modalitat 1 · Es podrà sol·licitar un import de fins a 50.000 €. · L'import sol·licitat no podrà superar el 75 % del cost total del projecte. · Si el projecte és seleccionat, l'entitat es compromet a aportar com a mínim el 25 % del cost total del projecte. 

Modalitat 2 · Es podrà sol·licitar un import a partir de 50.000 € i fins a 100.000 €. · L'import sol·licitat no podrà superar el 50 % del cost total del projecte. · Si el projecte és seleccionat, l'entitat es comprometrà a aportar al projecte com a mínim el 50 % del cost total segons el pressupost presentat, independentment de l'import de l'ajut atorgat.

Requirements

Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són: 

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l'economia social que, entre les finalitats que s'indiquen als seus estatuts, consti explícitament com el seu objectiu principal l'interès social o la cohesió social.


S'exclouen d'aquesta convocatòria les administracions públiques.

Aquestes entitats han d'estar inscrites en el Registre administratiu corresponent i estar domiciliades en aquesta comunitat.

Enguany es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent a les convocatòries 2022 del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials de la Fundació "la Caixa". Per fer-ho, hauran de justificar que han fet una despesa equivalent al 50 % de l'ajut i presentar un informe de l'estat del projecte.

Request

El termini de presentació de projectes estarà obert entre el 12 de septembre de 2023, a les 12 h, i el 25 d'octubre de 2023, a les 17 h.

Emplenar la informació sol·licitada i adjuntar la documentació següent:

· DNI o NIE vigent de l'usuari (còpia de les dues cares del document)

· Document d'acreditació de l'usuari/ària gestor/a de l'entitat, signat pel representant legal de l'entitat (model descarregable a l'aplicació de convocatòries)

· Si informeu que és d'una delegació, a la fase de "Acreditació de la entitat" haurà d'aportar la documentació obligatòria per a les delegacions. El procés de validació del/ de la usuari/ària podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.

Per sol·licitar l'acreditació de l'entitat, l'usuari gestor haurà d'emplenar informació bàsica de l'organització i pujar els documents següents:

· Còpia de la targeta d'identificació fiscal definitiva de l'entitat

· Còpia de la inscripció de l'entitat al Registre administratiu corresponent

· Escriptura o acta de constitució de l'entitat que incorpori els estatuts. L'escriptura de constitució i els estatuts hauran de ser vigents i estar inscrits al Registre corresponent

En el cas de les delegacions, tret que la delegació consti expressament en els estatuts de l'entitat matriu, hauran d'aportar els documents següents:

· Inscripció de la delegació al corresponent Registre

Si no n'hi ha:

· Document que acrediti el reconeixement de la delegació per part de l'entitat matriu, la data d'establiment de la delegació, així com de l'antiguitat mínima d'un any de funcionament com a delegació, signat pel representant legal de la seu central de l'entitat

· Organigrama o declaració de funcionament autònom respecte de l'entitat matriu, al que se n'expliciti l'estructura i els òrgans de govern propis, signat per un representant legal de la delegació

· Pressupost propi de la delegació, signat per un càrrec directiu de la delegació

· Certificat emès per un organisme públic oficial on consti el domicili social de la delegació

A més d'aquesta documentació, també haurà de facilitar la següent informació a la pestanya "Òrgan de govern":

· Nom i cognoms, càrrec i DNI de tots els membres de l'òrgan de govern de l'entitat

La informació que es vol recollir al formulari:

· Detalls de la sol·licitud

· Entitat

· Resum executiu

· Justificació

· Objectius, metodologia i activitats

· Impacte

· Pressupost i viabilitat

· Informe d'estat (només per a les entitats amb conveni vigent a les convocatòries del 2022)

Per complementar la presentació de la sol·licitud, a més de completar tot el formulari, podreu adjuntar diferents tipus de documentació que complementarà o serà necessària per poder valorar algun bloc d'informació. (hi ha informació addicional, la torbareu en: convocatorias.fundacionlacaixa.org o a la web www.fundacionlacaixa.org)

IMPORTANT: 

Verificar que les dades (noms, cognoms, càrrecs i NIF) de tots els membres que constin a la pestanya "Òrgan de govern" siguin exactament els mateixos que els informats a l'acta de titularitat real o certificat.

Abans d'iniciar la sol·licitud, reviseu que les vostres dades de contacte estiguin actualitzades i les comunicacions arribin correctament. Així mateix, poden revocar l'usuari/ària gestor/a que consti a la plataforma en cas que hagi causat baixa a l'entitat.

Per presentar un projecte cal que l'entitat sol·licitant s'acrediti a: convocatorias.fundacionlacaixa.org, per a això, primer s'haurà de registrar una persona com a usuari gestor d'aquesta entitat.

En cas d’interés contacteu abans del 18/10/2023 amb frecerca.convocatories(ELIMINAR)@sjd.es