Beca SCMIMC- ViiV


Announcement "closed"
I'm interested
Organization:
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
18.000 €
Description:

Finançar projectes sobre VIH que produeixin una important repercussió en salut i siguin capaços de modificar la pràctica clínica.

Requirements

Ser soci/a de la SCMIMC amb un mínim d'un any d'antiguitat i estar al corrent del pagament de les quotes.

Tenir una titulació universitària en l'àmbit biomèdic que no sobrepassi els 10 anys d'antiguitat. En el cas d'un resident, aquest ha d'acabar el període de formació durant el curs acadèmic corresponent a l'any de concessió de la beca.

El projecte s'ha d'efectuar en un centre català, essent la duració mínima del projecte d'un any i màxima de dos.

El centre on es realitzi el projecte podrà ser el mateix on el candidat desenvolupi la seva activitat laboral o formativa.

El sol·licitant haurà d'acreditar mitjançant un document, la seva capacitació tècnica per desenvolupar el projecte.

El candidat no podrà gaudir, al mateix temps, d'altres beques o subvencions públiques o privades. En el cas de disposar d'un sou que impliqui una relació laboral o estatutària, s'haurà de comunicar en el moment de sol·licitud de la beca, especificant la remuneració anual que, en cap cas, podrà superar els 24.000€.

Request

Els sol·licitants hauran d'aportar la següent documentació:

· Sol·licitud on s'especificaran les dades de filiació del candidat, nom de la persona especialista que tutelarà el desenvolupament del projecte i la duració d'aquest .

· Compromís escrit de la persona especialista que avala la sol·licitant o, en el seu defecte, del representant del servei/centre on es realitzarà el projecte.

· Memòria del projecte a realitzar, la qual ha d'incloure un resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte.

· Currículum abreviat del sol·licitant.

· Declaració d'ingressos anuals si hi ha una activitat laboral o estatutària simultània. 

En cas d’interès, contacteu abans del 24 de setembre amb frecerca.convocatories(ELIMINAR)@sjd.es