Ajuts per a la Recerca de la Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició


Announcement "closed"
I'm interested
Organization:
Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
12.000 €
Description:

Convocar una ajuda, de perfil bàsic o clínic per a realitzar un Projecte de Recerca sobre un tema relacionat amb l'especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l'Endocrinologia catalana.

Requirements

Els candidats han de ser membres de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició (SCEN) amb antiguitat superior a un any i estar al corrent del pagament de quotes.

Per a presentar-se, cal pertànyer a un grup de treball, que no hagi obtingut el premi en els darrers dos anys.

L'investigador principal del projecte candidat a l'Ajut Clínic o Bàsic ha de fer un màxim de 12 anys que hagi acabat la residencia MIR o un màxim de 15 anys que hagi acabat el grau universitari. Es farà una compensació pels mesos de baixa maternal/paternal, sempre que s'acrediti amb un document oficial.

No es permeten co-investigadors principals, sí equip investigador.

Un mateix centre es pot presentar amb més d'un projecte. 

Request

Per optar a l'AJUT s'ha de presentar la següent documentació:

▪ Memòria del projecte en el format especificat per a la convocatòria

▪ Carta d'acceptació del candidat per part del centre on es durà a terme el treball i també carta del director del projecte exposant les tasques que el candidat haurà de realitzar, si s'escau. La figura del director es basa en la supervisió del treball, però en cap cas es valorarà el seu currículum per als ajuts.

▪ Currículum vitae normalitzat abreujat del candidat (màxim 4 fulls). FECYT i dels membres de l'equip investigador (si escau)

▪ Acreditació de l'existència d'un lligam contractual amb el Centre hospitalari o Institut de Recerca corresponent, com a mínim durant l'any següent de l'ajut (contracte laboral, beca pre o post doctoral, etc.)

▪ A la memòria econòmica haurà de constar la conformitat del Centre o la Fundació de recerca on s'ingressa l'ajut. S'ha d'especificar l'Institut de Recerca receptor i els "overheads" corresponents

▪ Certificat favorable del Comitè Ètic corresponent o acreditació d'estar en tràmit

Les sol·licituds i la documentació referida en el punt 3 s'enviaran al correu electrònic: scendocrinologia(ELIMINAR)@acmcb.es

Degut a que només es podrà enviar una proposta per institució, en cas d’interès, envieu CVA del/de la IP i resum de la proposta a frecerca.convocatories(ELIMINAR)@sjd.es abans del 31 de juliol de 2023. En cas de rebre més d’una proposta es realitzarà priorització interna.