Beca "Agustí Pumarola" 2023


Announcement "closed"
I'm interested
Organization:
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Category:
Recursos Humans
Scope:
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
29.500 €
Description:

Te com a objectiu finançar projectes de recerca predoctorals, relacionats amb les malalties infeccioses i la microbiologia clínica, amb la finalitat principal d'elaborar una Tesi Doctoral.

La convocatòria posseeix les següents característiques:

· Dirigida a investigadors predoctorals, amb l'objectiu d'augmentar la massa d'IP de la Societat

· Els projectes es realitzaran en un màxim de 2 anys. Al final d'aquest termini, els resultats s'hauran de presentar a les Jornades de la Societat

Requirements

De l’investigador

- Ser soci de la SCMIMC amb un mínim d'un any d'antiguitat i estar al corrent del pagament de les quotes.

- Tenir una titulació universitària en l'àmbit biomèdic amb menys de 10 anys d'antiguitat. En el cas d'un resident, aquest ha d'acabar el període de formació durant el curs acadèmic corresponent a l'any de concessió de la beca.

- El candidat no podrà gaudir, al mateix temps, d'altres beques o subvencions públiques o privades. En el cas de disposar d'un salari que impliqui una relació laboral o estatutària, haurà de comunicar-ho en el moment de la sol·licitud de la beca, especificant la remuneració anual, que en cap cas serà superior a 24.000 euros.

- El sol·licitant haurà d'acreditar documentalment la seva capacitació tècnica per desenvolupar el projecte.

Del projecte

- El projecte s'ha efectuar en un centre català, essent la durada mínima del mateix d'un any i la màxima de 2 anys.

- El centre on es realitzi el projecte podrà ser el mateix on el candidat desenvolupi la seva activitat laboral o formativa.

Request

Documentació 

- Sol·licitud, on s'especifiquen les dades d'afiliació del candidat, nom de la persona especialista que tutelarà el desenvolupament del projecte i la durada del mateix

- Compromís escrit de la persona especialista que avala el sol·licitant o, en el seu defecte del representant del servei / centre on es realitzarà el projecte.

- Memòria del projecte a realitzar, que ha d'incloure un resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte

- Currículum abreujat del sol·licitant.

- Declaració d'ingressos anuals si hi ha una activitat laboral o estatutària simultània.

En cas d'interès, contactar amb frecerca.convocatories@sjd.es abans del 24 de setembre de 2023.