Premis Sanitat Baix Llobregat 2022


Announcement "open"
I'm interested
Organization:
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Category:
Awards
Scope:
National Research Networks
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
1.500 €
Description:

Aquests Premis tenen com a objectiu una millora en els resultats de salut dels usuaris particulars i la població en general, amb especial èmfasi en la millora de l'efectivitat i eficiència dels serveis.

Queda oberta la convocatòria en les cinc categories detallades:

· Millor publicació en l'àmbit de l'atenció primària, publicada durant els dos darrers anys en una revista indexada.

· Millor publicació en l'àmbit de l'atenció hospitalària, publicada durant els dos darrers anys en una revista indexada.

· Millor comunicació oral o escrita en l'àmbit de l'atenció primària, presentada en un congrés durant els dos darrers anys.

· Millor comunicació oral o escrita en l'àmbit de l'atenció hospitalària, presentada en un congrés durant els dos darrers anys.

· Millor publicació o comunicació, realitzada per un/a metge/essa resident (dues subcategories):

              - Millor treball en l'àmbit Atenció Primària.

              - Millor treball en l'àmbit de l'Atenció Hospitalària.

Requirements

Podran optar-hi tots els metges i metgesses col·legiats al CoMB, que visquin i/o treballin a la comarca del Baix Llobregat, de forma individual o bé col·lectiva formant un equip de treball. També podran optar-hi les Societats Professionals inscrites al registre del CoMB.

Serà requisit imprescindible estar col·legiat al CoMB i al corrent de pagament de les quotes col·legials. En els treballs col·lectius el requisit de la col·legiació s'exigirà al metge que actuï com a cap de l'equip.

Queden exclosos de la convocatòria els metges que siguin membres de la Junta comarcal del Baix Llobregat.

Cada signant o equip de treball podrà presentar 2 treballs màxim en la convocatòria en curs.

Request

Els treballs objecte de la convocatòria, hauran de ser presentats de forma presencial a la seu central del CoMB (Passeig Bonanova 47 - Barcelona), o a les seves delegacions a Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic. Els treballs també podran presentar-se mitjançant correu electrònic a l'adreça premisbaixllobregat@comb.cat.

Els treballs podran ser redactats indistintament en català, castellà o anglès. En aquest darrer cas però, serà necessari aportar una còpia de l'abstract degudament traduïda.

La informació haurà d'exposar-se de manera clara, ordenada i completa, evitant abreviatures, si es considera oportú es podran afegir taules i/o figures. L'extensió màxima serà de 50 pàgines mida DIN A4, correlativament numerades, escrites en una sola cara i a doble espai, en programa Word amb lletra tipus Arial o similar, utilitzant una mida de lletra de 12 punts.

Millor publicació

Serà necessari entregar un exemplar de la revista i/o llibre on s'hagi publicat el treball, o bé una fotocòpia juntament amb la portada de la revista i/o llibre, detallant la pàgina que identifica la publicació, l'editorial i el número i data de l'edició. El treball s'entregarà en un sobre o si es fa per correu electrònic en un e-mail. En el sobre o e-mail hi haurà el treball original, les dades personals i de contacte de l'autor/a, lloc de treball i les indicacions PREMIS SANITAT. MILLOR PUBLICACIÓ EN AP/AH. Convocatòria any 2022.

Millor comunicació

Extensió màxima de 50 fulls mida DIN A4, correlativament numerats, escrits en una sola cara i a doble espai, en programa Word amb lletra tipus Arial o similar, i utilitzant una mida de lletra de 12 punts. PREMIS SANITAT BAIX LLOBREGAT 2022 4 El treball s'entregarà en dos sobres o si es fa per correu electrònic en dos e-mails. En el primer sobre o e-mail, hi haurà el treball original sense cap signatura ni referència personal. En el segon sobre o e-mail, hi haurà les dades personals i de contacte de l'autor/a, lloc de treball i les indicacions PREMIS SANITAT. MILLOR COMUNICACIÓ EN AP/AH. Convocatòria any 2022.

Millor publicació o comunicació dirigida a Residents

Amb l'objectiu de promoure la participació en treballs de recerca, s'acceptaran treballs de qualsevol especialitat de metges i metgesses que es trobin en període formatiu. Es concursarà mitjançant la presentació d'un treball finalitzat que estigui vinculat a l'àmbit de l'especialitat en la que s'estigui formant. Extensió màxima de 50 fulls mida DIN A4, correlativament numerats, escrits en una sola cara i a doble espai, en programa Word amb lletra tipus Arial o similar, i utilitzant una mida de lletra de 12 punts. El treball s'entregarà en dos sobres o si es fa per correu electrònic en dos e-mails. En el primer sobre o e-mail hi haurà el treball original sense cap signatura ni referència personal. En el segon sobre o e-mail, hi haurà les dades personals i de contacte de l'autor/a, lloc de treball i les indicacions PREMIS SANITAT. MILLOR PUBLICACIÓ O COMUNICACIÓ PER A RESIDENTS EN AP/AH. Convocatòria any 2022.

En cas d’interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i promoció a la recerca abans del 7 d’octubre de 2022.