Premi de Recerca d'Atenció a la Dependència


Announcement "open"
I'm interested
Organization:
Fundació MutuamConviure
Category:
Awards
Scope:
National Research Networks
Start:
Internal deadline:
Official deadline:
Amount:
6.000
Description:

El premi de recerca d'atenció a la dependència de la Fundació Mutuam Conviure promou projectes de recerca o de millora en l'àmbit dels serveis d'atenció a la gent gran, amb l'objectiu de fomentar la innovació, la millora continuada en l'atenció a la dependència , la millora de la qualitat de vida i la promoció de l'autonomia personal.

Requirements

Professionals de forma individual o col·lectiva que desenvolupin la seva activitat en qualsevol centre o servei establert a Catalunya, dins de l'àmbit residencial.

No poden optar al premi projectes que ja hagin estat premiats en altres convocatòries de la Fundació Mutuam Conviure o altres entitats.

Els projectes han de ser originals i no poden haver estat publicats anteriorment.

Request

Memòria del projecte on constin els següents apartats:

   - Objectius, metodologia, mitjans humans i tècnics disponibles per a dur-lo a terme. Centre o centres on es desenvoluparà.

   - Pla de treball i calendari del projecte, amb compromís del candidat a presentar una memòria anual de la situació del projecte. En cas que             tingui una durada d'execució superior a un any, s'ha d'especificar.

   - Pressupost de realització del projecte.

Certificar si el mateix projecte té altres ajuts o beques públiques o privades per a dur-lo a terme.

Aportar una carta de conformitat del director, el cap o el responsable del centre o servei on s'ha de dur a terme el projecte

Presentar el currículum del responsable del projecte i, si escau, del cap del grup o del responsable de la unitat on treballa el responsable del projecte.

El projecte s’haurà de presentar personalment o per correu certificat, un original i cinc còpies a:

   Grup Mutuam

   Sra. Carolina Ferrero

   Provença, 392

   08025 Barcelona

   T. 93 247 94 40

   Indicant Premi de Recerca d'Atenció a la Dependència de la Fundació Mutuam Conviure

En cas d’interés contactar amb el Departament de Gestió i Promoció de la Investigació abans del 25 d’agost de 2022.