Health Research La Caixa


Announcement "open"
expires in less than 30 days
Organization:
Fundació La Caixa
Scope:
National Research Networks
Start:
FSJd end:
Amount:
Màxim 500.000 € projectes individuals // Màxim 1.000.000 € projectes consorciats
Description:

La convocatòria té com a objectiu donar suport a projectes de recerca bàsica, clínica i translacional. Identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de major excel·lència científica i de més valor potencial i impacte social, tant en recerca bàsica com en clínica o traslacional.

Àrees temàtiques

 • Neurociències
 • Malalties infeccioses
 • Oncologia
 • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades
 • Tecnologies facilitadores

Duració

Màxim de 3 anys.

Les propostes de projecte poden ser:

Individuals: presentades per una única institució de recerca (institució sol·licitant). Poden rebre ajuts de fins a un màxim de 500.000 €.

En consorci de recerca: presentades com a mínim per 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca coordinades per l'organització sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d'1.000.000 €.

La subvenció cobrirà els costos relacionats amb el projecte quan estiguin degudament justificats. El pressupost de la Proposta pot incloure:
a) Costos directes:

 • Personal
 • Viatges
 • Equips
 • Consumibles
 • Publicacions
 • Disseminació i activitats de compromís social
 • Altres costos directes

b) Costos indirectes (overheads): un màxim del 10% dels costos directes (menys subcontractacions)

c) Subcontractacions:

 • Subcontractació d'auditories
 • Altres subcontractacions

Els projectes que sol·licitin una subvenció superior a 500.000 € han d'incloure en el seu pressupost el cost d'una auditoria externa que ha de fer l'entitat amfitriona al final de la durada del projecte.

Requirements

Institucions sol·licitants (Host Institutions -HI). Es poden presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d'institucions de recerca sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal.

Líder del projecte (Project Leader – PL). L'investigador principal de la institució sol·licitant ha de ser, a més, el líder del projecte, qui presenta la proposta a la convocatòria i dirigeix l'execució global del projecte.

Institucions de recerca. Qualsevol institució sense ànim de lucre dedicada a la recerca que desenvolupa activitats en el projecte. En projectes individuals, la única institució de recerca és la sol·licitant. En consorcis de recerca, hi ha d'haver un mínim de 2 i un màxim de 5 institucions de recerca (incloent la institució sol.licitant).

Investigadors principals (Principal Investigators – PI). Cada institució de recerca ha de tenir un investigador principal responsable d'executar les activitats del projecte que es duen a terme a la seva institució.

Les propostes de projectes individuals i de projectes de Consorci de Recerca han d'incloure a un líder del projecte (PL). En el cas dels Projectes de Consorci de Recerca, també ha d'aplicar un investigador principal (PI).

El PL ha de tenir un mínim de 7 anys d'experiència en investigació postdoctoral. Per tant, hauran d'haver finalitzat el seu doctorat (doctorat) com a mínim 7 anys abans de la data de tancament de la convocatòria (considerant com a referència la data que figura al doctorat).

Dins de la mateixa convocatòria, cada PL només pot presentar una sola proposta com a PL; tanmateix, poden col·laborar en altres Projectes com PI d'un RPO del Consorci de Recerca o com a Membre de l'Equip.

Els PL de projectes que han obtingut una puntuació inferior a 5,50 a la fase d'avaluació remota de l'edició anterior de la Convocatòria (HR21) no poden enviar propostes a aquesta edició de la convocatòria (HR22).

El PL ha d'estar vinculat, ja sigui per estatut, contracte de treball o un altre tipus de col·laboració, en el marc d'aquest projecte, a l'entitat amfitriona quan sol·liciti la subvenció.

La proposta ha de ser un projecte innovador i relacionat amb els objectius i àrees temàtiques de la convocatòria.

Tot el procés de presentació i selecció de les sol·licituds, inclosa l'entrevista, es realitzarà en anglès. Tota la informació s'ha de presentar en anglès.

Request

En cas d'interès, contactar amb el departament de Promoció i Gestió de la Investigació a la major brevetat possible.

Jornades informatives: