Convocatòria de subvencions extraordinàries per a la recerca i la innovació 2021


Announcement "open"
Organization:
l’Ajuntament de Barcelona i fundació La Caixa
Scope:
Regional
Start:
FSJd end:
Amount:
Màxim 150.000 €
Description:

La col·laboració plural i interdisciplinària entre les ciències mateixes i les entitats i el conjunt del tercer sector, el sector polític (administracions i moviments socials) i l'econòmic (empreses, sindicats i cooperatives) és essencial per avançar en tots aquests aspectes i construir acords d'impuls i de reconstrucció postcovid-19.

L'objectiu últim és la modernització de la ciutat de Barcelona, en el marc dels objectius pel desenvolupament sostenible (ODS), els quals guien la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible.

La finalitat d'aquestes subvencions és generar recerca entorn dels reptes urbans que té Barcelona com a ciutat i conurbació urbana dins de les següents temàtiques:

  • L'envelliment i la qualitat de vida.
  • La mobilitat i el respecte i la protecció mediambiental.
  • Ciutat sostenible: noves tecnologies aplicades a l'habitatge, l'espai i els serveis públics.

Durada

18 mesos

Dotació 

Màxim 150.000 €

Requirements

Només es podran presentar projectes impulsats per una agrupació de persones jurídiques. Les agrupacions hauran d'estar formades d'un mínim de tres persones jurídiques legalment constituïdes i actives.

Tenir seu social o domicili fiscal al municipi de Barcelona.

Tenir seu social o domicili fiscal a la regió metropolitana de Barcelona sempre i quan demostrin una vinculació directa amb la Ciutat en el camp de la recerca.

En el cas que s'hagin de presentar com una agrupació, com a mínim una de les persones jurídiques que componguin aquesta, haurà de complir amb un dels punts anteriors.

Les agrupacions poden estar formades per:

  • Universitats públiques, els seus instituts de recerca i les universitats privades.

  • Organismes públics de recerca.

  • Altres centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia vinculats a les administracions públiques o participats majoritàriament pel sector públic.

  • Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut o l'ICS, que desenvolupin tasques de recerca.

  • Entitats públiques i privades sense ànim de lucre, que puguin contribuir positivament el disseny, execució, aplicació i impacte social del projecte.

  • Empreses i organitzacions empresarials vinculades al contingut del projecte, amb menys de 50 persones treballadores i amb la innovació com un objectiu prioritari.

  • Altres organitzacions que contribueixin a la difusió i la divulgació científica, o que facin tasques de suport a la transferència científica i tecnològica

Request

Document Bàsic 1: Instància (Annex 1)

Document Bàsic 2: Memòria científica-tècnica del Projecte (Annex 2). Amb una extensió màxima de 15 pàgines (s'entendrà per pàgina cadascuna de les cares d'un full). Cal utilitzar lletra Times Roman, de mida 11 punts, espaiat senzill. El Document Bàsic 2 ha d'incloure únicament els següents apartats:
- Resum del projecte (abstract), de 300 paraules com a màxim, redactat en català o castellà.
- Objectius del projecte (generals i específics) i les preguntes d'investigació.
- Metodologia prevista.
- Resultats esperats de la investigació i detall del que aquests poden aportar a la ciutat de Barcelona, tant pel que fa a la presa de decisions polítiques com per a la ciutadania i el coneixement.
- Cronograma de realització del projecte en relació al pla de treball i a les tasques assignades a cada entitat.
- Justificació dels avantatges de la cooperació dels sol·licitants per a l'execució del projecte així com de la generació de sinèrgies.

Document Bàsic 3: Pla de viabilitat econòmica del projecte (Annex 3)

Acord entre les persones jurídiques que integren l'agrupació (Annex 4)

Currículum vitae de la persona coordinadora del projecte (Annex 5) amb una extensió màxima de 4 pàgines

Documentació que acredita la personalitat jurídica dels integrants de l'agrupació , així com la seva inscripció en el registre corresponent.

NIF de les persones jurídiques integrants de l'agrupació.
Document nacional d'identitat de les persones representants legals.

La documentació es podrà aportar en català, castellà o anglès.

Els respectius Annexos es posaran a disposició dels sol·licitants una vegada s'obri la convocatòria, a la seu electrònica de l'Ajuntament.

IMPORTANT: Cada IP i cada representant legal de les agrupacions de persones jurídiques pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte.

Per això en cas d'interes cal que contacteu amb el Dpt de Gestió de la Recerca enviant un breu resum del projecte, consorci i pressupost estimat a la major brevetat possible per tal de proioritzar les propostes en cas de tenir més una mostra d'interés.

La mostra d'interès s'haurà d’enviar a recerca@fsjd.org