Ajuts per a la recerca de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició


Announcement "open"
Organization:
Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició
Scope:
National Research Networks
Start:
FSJd end:
Amount:
12.000 €
Description:

Objecte

La Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició convoca dos ajuts, un de perfil bàsic i un altre de clínic per a realitzar un Treball de Recerca sobre un tema relacionat amb l'especialitat, la realització del qual ha de repercutir beneficiosament en l'Endocrinologia catalana.

Dotació i període

12.000 euros

1 any

Requirements

Els candidats han de ser membres de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició amb antiguitat superior a un any i estar al corrent del pagament de quotes.

Per a presentar-se, cal pertànyer a un grup de treball, que no hagi obtingut el premi en els darrers dos anys.

L'investigador principal del projecte candidat a l'ajut Clínic o Bàsic ha de fer un màxim de 12 anys que hagi acabat la residencia MIR o un màxim de 15 anys que hagi acabat el grau universitari.

Un mateix centre es pot presentar a les dues modalitats d'ajuts (clínic i bàsic) però només en podrà guanyar una

Request

Documentació

Memòria del projecte en format normalitzat tipus FIS

Carta d'acceptació del candidat per part del centre on es durà a terme el treball i també carta del director del projecte exposant les tasques que el candidat haurà de realizar, si s'escau. La figura del director es basa en la tutorització del treball, però en cap cas es valorarà el seu curriculum per als ajuts.

Currículum vitae resumit del candidat (2 a 4 fulls).

Acreditació de l'existència d'un lligam contractual amb el Centre hospitalari o Institut de Recerca corresponent, com a mínim durant l'any següent de l'ajut (contracte laboral, beca pre o post doctoral, etc.)

A la memòria econòmica haurà de constar la conformitat del Centre o la Fundació de recerca on s'ingressa l'ajut. S'ha d'especificar l'Institut de Recerca receptor i els overheads corresponents.

Certificat favorable del Comitè Ètic corresponent o acreditació d'estar en tràmit.

Sol·licitud

Les sol·licituds i la documentació s'enviaran al correu electrònic: scendocrinologia@acmcb.es

En cas d'interès, contactar amb recerca(ELIMINAR)@fsjd.org o amb la vostra pesona de referència abans del 08 de septembre de 2021.