Beques per a l'investigació_Societat Catalana de Cirurgia


Announcement "closed"
Organization:
Societat Catalana de Cirurgia
Scope:
Regional
Start:
FSJd end:
Amount:
6.000 €
Description:

La Societat Catalana de Cirurgia convoca dues beques d'investigació per a la realització d'estudis multicèntrics realitzats als Hospitals Catalans en el camp de la Cirurgia General i Digestiva.

Durada

Inferior a dos anys

Dotació 

6.000 €

Requirements

Ser Soci de la Societat Catalana de Cirurgia al corrent de pagament de les seves quotes d'associat

Estar en possessió del títol de metge especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu . Els metges en període de formació sanitària postgraduada, no podran participar com a investigadors principals, però si podran fer ho com a part de l'equip investigador.

Un mateix investigador podrà participar en un màxim de dos projectes i només en un com a investigador principal.

El projecte d'investigació haurà de ser original , sobre un tema relacionat amb l'àmbit de la Cirurgia General i Digestiva, de caràcter multicèntric entre Serveis de Cirurgia dels Hospitals Catalans, amb disseny prospectiu, controlat.

Request

Sol·licitud cumplimentada

Currículum Vitae

Fotocòpia NIF

Memòria del projecte

Pressupost

Certificació de la Direcció o Gerència del centre de treball, en el que s'acrediti coneixement i aprovació del projecte.

Informe del Comitè d'Ètica i Assajos Clínics del centre de treball de l'investigador principal.

Registre internacional d'assajos clínics.

Informe del Comitè corresponent en cas d'experimentació animal si el tipus d'investigació ho requereix.

En cas d’interès contacteu amb recerca(ELIMINAR)@fsjd.org o bé amb la vostra persona de contacte abans del 23 de juliol de 2021.