Beques col·legials per a projectes de Recerca 2021


Announcement "closed"
Organization:
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Scope:
Regional
Start:
FSJd end:
Amount:
9.000 €
Description:

El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona convoca una beca destinada a projectes d'investigació amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de projectes relacionats amb l'atenció i la recerca farmacèutiques en qualsevol dels àmbits de les activitats professionals del farmacèutic.

Durada

1 any que ha de coincidir amb el curs acadèmic 2021/22.

Requirements

Ser farmacèutic col·legiat del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en el moment de presentar la sol·licitud.

Ser una entitat, un organisme o una institució legalment constituïda.

Estar al corrent de les obligacions econòmiques del Col·legi.

Presentar la informació i la documentació requerida al formulari de participació.

Request

Documentació

La sol·licitud per participar en el concurs s'ha de presentar en llengua catalana mitjançant el formulari normalitzat (disponible només pels membres col·legiats). Si la sol·licitud es presenta en nom d'una institució, un organisme o una entitat, ha d'anar signada pel representant de la persona jurídica de l'ens de què es tracta, pel farmacèutic col·legiat que actua com a coordinador i per la resta d'investigadors, i ha d'incloure l'autorització del responsable de l'entitat que acollirà el desenvolupament del projecte.

Memòria del projecte: introducció, objectius, material i mètode, pla de treball, pressupost, declaració d'altres fonts de finançament i bibliografia.

Opcionalment, és possible adjuntar qualsevol altra informació o documentació gràfica que es consideri pertinent.

En cas d’interès, contacteu amb el Dpt. de Promoció i Gestió de la Recerca abans del 06 de maig de 2021