Ajuts per a estudis o projectes fora de Catalunya


Announcement "closed"
Organization:
Fundacíó Universitària Agustí Pedró i Pons
Category:
Mobilitat
Scope:
Regional
Start:
FSJd end:
Description:

Resum

Dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l'estranger, per a la realització d'estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster d'ensenyaments artístics, música, composició i cant.
Cada aspirant ha de presentar la sol·licitud segons la seva titulació.

Per fer un càlcul aproximat al que correspondria a cada estada, aquest es basarà en el quadre següent:

Països1 Imports Ajuts Ajuts complementaris
Grup 1 1.700 € 600 €
Grup 2 1.900 € 800 €
Grup 3 2.000 € 900 €
Grup 4 2.200 € 1.000 €

Grup 1: Païssos d'Africa.
Grup 2: Païssos de Sud-Àmerica.
Grup 3: Paíssos d'Àsia.
Grup 4: Païssos de la U.E, Nord Amèrica, Oceania i altres .

En el cas de persones sol·licitants que siguin beneficiàries d'altres beques, ajuts o feina remunerada, l'import mensual de l'ajut es reduirà a un ajut complementari.

La quantitat mensual màxima a percebre dependrà del país de destí i de la modalitat d'ajut que correspongui, tot i què s'ha de tenir en compte que aquesta anirà en funció de la quantitat assignada a cada àrea.

La dotació econòmica mínima obtinguda serà de 2.400,00 € en aquells casos en que els càlculs de l'import per l'estada sigui superior a aquest import.

Requirements

Requeriments sol·licitants

Els llicenciats per la Universitat de Barcelona en:

 • Biologia
 • Ciències de la Terra
 • Educació per a estudis de Pedagogia
 • Farmàcia i Ciències de l'Alimentació en estudis de Farmàcia i Nutrició i Dietètica
 • Filologia
 • Filosofia
 • Física
 • Geografia i Història
 • Matemàtiques i Informàtica
 • Medicina i Ciències de la Salut per a estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica
 • Psicologia i
 • Química
 • Els graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona
 • Els graduats superiors pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona

L'edat màxima per a sol·licitar l'ajut és de 35 anys.

Requeriments de les estades

El període de començament de les estades haurà d'estar comprés entre l'1 de Setembre del 2020 i el 31 d'Agost de 20211

Les estades es podran iniciar abans de la resolució d'atorgament de la convocatòria, que es decidirà en Junta de Patronat que es durà a terme al segon semestre de l'any.

Per estada s'entén el període que transcorre des de la data d'incorporació efectiva a la universitat o al centre de destinació fins a la data de finalització efectiva d'aquesta incorporació. Només es tindran en compte els dies d'estada al centre desenvolupant l estudi o projecte per al còmput de l'ajut.

Request

Documentació a presentar

La sol·licitud, d'acord amb el model establert, juntament amb la documentació corresponent que s'ha d'adjuntar, es pot enviar per correu postal, mitjançant la pàgina web, o lliurar personalment a la seu de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons.

- Formulari de sol·licitud (pendent publicació)

- CV de l'aspirant amb còpia dels certificats que avalin cadascun dels mèrits exposats

- Expedient acadèmic (original o còpia compulsada)

- Acreditació del coneixement de la llengua del país on es sol·licita l'estada

- Memòria del projecte

- Carta original d'acceptació del centre de destinació (en català, castellà o anglès).

- Informe del director del projecte motiu de l'ajut

- Fotografia de format carnet

- Fotocòpia del DNI

Els documents han de dur la capçalera oficial del centre, i han d'estar en català, castellà o anglès. En els casos d'altres llengües es requerirà una traducció jurada del document.

Lloc de presentació

En cas d'interès contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del 24 d'octubre de 2020.

Posteriorment s'enviarà la documentació requerida a Finca Agustí Pedró i Pons. Avda. de Vallvidrera, 25. 08017 Barcelona.

Més informació:

http://www.fpedroipons.ub.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=274&lang=ca