VII Programa d'Ajuts a la Investigació Sociosanitària 2024


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Fundación CASER
Categoria:
Premis
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
5.000 € a 20.000 €
Descripció:

Contribuir a la cerca de solucions que resultin útils i transformadores per a l'atenció integral de les persones majors, aquelles en situació de dependència i les cures de llarga durada, augmentant així la humanització i efectivitat del sistema.

Requisits

Per a complir aquests objectius, la Fundació Caser secundarà a través d'aquesta convocatòria recerques vinculades als següents grups d'interès:

 • Persones amb malaltia crònica.
 • Persones amb dependència funcional.
 • Persones en cures pal·liatives.
 • Persones amb discapacitat.
 • Persones majors.

Podran presentar-se propostes des del camp de recerca en alguna de les següents àrees:

 • Atenció integrada.
 • Coordinació sociosanitària.
 • Gestió de cas.
 • Promoció de l'autonomia personal.
 • Tecnologia aplicada a la integració sociosanitària.

Durada: 1 any

Sol·licitud

Les sol·licituds hauran de presentar-se el formulari disposat a aquest efecte en el següent enllac: https://www.fundacioncaser.org/investigacionsociosanitaria

A aquest formulari hauran d'adjuntar la següent documentació obligatòria:

 • Memòria explicativa del projecte utilitzant la plantilla disponible en el formulari que s'acompanya com a annex I a aquesta convocatòria, amb una extensió màxima de 4.000 paraules. La memòria inclourà els següents continguts:
  - Descripció.
  - Objectius i/o hipòtesis.
  - Metodologia.
  - Cronograma.
  - Beneficiaris directes i indirectes.
  - Resultats previstos.
  - Pressupost i equip de treball amb detall de rol de cada membre en el desenvolupament del projecte.
 • Resum amb una extensió màxima de 300 paraules, amb indicació de:
  - Finalitat.
  - Caràcter innovador.
  - Rellevància sociosanitària del projecte.
  - Alineament amb els interessos de la fundació i la convocatòria.
 • CV de l'investigador/a sol·licitant, així com de la resta d'investigadors que tinguin previst vincular-se al projecte. Totes les sol·licituds hauran de fer constar un equip de treball coherent amb els objectius, metodologia, tasques i resultats previstos.

En cas d’interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 09 d’octubre de 2023.