Ajuts ”Post–FSE HSJD” (Starting)


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Hospital Sant Joan de Déu
Categoria:
Recursos Humans
Àmbit:
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
63.400 €
Descripció:

Finançament d’ajuts" Post-FSE HSJD" (Starting) per tal que els i les residents que hagin demostrat el seu interès en la recerca puguin finalitzar els projectes iniciats al llarg de la seva residència.

Es finançaran 3 contractes d'un any de durada a 3 investigadors/es que hagin completat el seu programa FSE i el/la millor d'aquests 3 rebrà un ajut "Post-FSE Advanced" per a seguir desenvolupant la seva recerca durant dos anys més en el marc d'un programa de doctorat

La persona candidata haurà d'estar pre-admesa a un programa de doctorat en el moment de la adjudicació i haurà d'estar matriculada al dit programa de doctorat, en els terminis establerts per la corresponent escola de doctorat, durant tot el període de gaudiment de l'ajut. 

Si finalment, no admeten a la persona candidata al programa de doctorat es pedreria el dret a gaudir del l'ajut.

Aquests ajuts es podran compaginar amb la realització d'entre un 20% i 40% de la jornada d'activitat assistencial, previ presentació d'un document justificatiu, per part del personal responsable assistencial de l'especialitat del/la resident que haurà de ser posteriorment aprovat pel Director Mèdic de l'HSJD.

Requisits

De les persones sol·licitants

 • Haver finalitzat la seva formació especialitzada en el moment d'inici de l'ajut i que aquesta s'hagi desenvolupat a l'HSJD. Poden accedir especialistes de totes les especialitats integrades en el Sistema de Formació Sanitaria Especialitzada ("FSE") que convoca anualment el Govern espanyol.
 • S'acceptaran candidatures que hagin finalitzat aquesta formació en el darrer any (any de la convocatòria).No haver gaudit o estar gaudint d'altres ajuts per a residents amb la mateixa finalitat.
 • Cada persona candidata només podrà presentar una sol·licitud.
 • La persona candidata haurà de esta pre-admesa a un programa de doctorat en el moment de la publicació de la resolució de l'ajut i haurà d'estar matriculat al dit doctorat, en els terminis establerts per les escoles de doctorat, durant tot el període de gaudiment de l'ajut
 • La persona candidata haurà de haver cursat els tres nivells de "Formació en Recerca" proporcionada per l'HSJD per poder presentar-se a les Beques. No obstant això, quedarien excloses d'aquest requisit les persones candidates a la convocatòria del any "2024".

Del supervisor/a o director/a responsable

 • Disposar del títol de doctor o doctora.
 • Ser investigador/a principal d'un projecte de recerca competitiu finançat públic o privat (Europeus, Pla Nacional, ISCIII o equivalent) en actiu durant l'execució de l'ajut.1
 • Únicament pot presentar un/a candidat/a.
 • No tenir concedit en actiu cap ajut de convocatòries "Post-FSE", llevat que la persona que gaudeixi d'aquesta última modalitat estigui ja finalitzant el segon any de l'ajut.
 • La persona candidata podrà tenir un o dos supervisors/res o directors/res de tesis, però únicament un d'ells/elles haurà de complir amb el següent criteri: ser investigador/a principal d'un projecte de recerca competitiu finançat públic o privat.
Sol·licitud

Documentació a presentar:

 1. CVA-FECYT del/la candidat/a.
 2. PDF amb certificats que acreditin assistència a cursos de recerca i bioestadística acreditats.
 3. PDF que acrediti la realització de comunicacions orals a congressos.
 4. PDF que acrediti la participació de la persona candidata com a membre de l'equip investigador en projectes competitius finançats i que no hagin estat o siguin gestionats pel FSJD (en aquells gestionats pel FSJD no caldrà PDF acreditatiu i podrà ser comprovat per la Unitat de Promoció). Només es consideraran els casos on es forma part de l'equip investigador del projecte de forma oficial.
 5. PDF que acrediti haver realitzat rotacions de recerca, a l'IRSJD o a altres centres acreditats per fer recerca. Únicament es consideraran aquelles rotacions que hagin tingut una durada mínima d'un mes.
 6. PDF de la primera pàgina, i eventualment la pàgina on consti l'autoria, de fins a 10 articles presentats per la persona candidata. Si es tracta d'una publicació acceptada, PDF que acrediti l'acceptació de la publicació.
 7. Projecte de recerca a desenvolupar per el candidat/a durant el període de gaudiment de l'ajuda (màxim dues pàgines per una cara, Calibri 11, interlineat 1,5, marges normals) que inclogui, state of the art, hipòtesi, objectius i metodologia.
 8. Tasques que realitzarà el/la candidat/a (màxim una pàgina). Descripció de les tasques i cronograma de la seva realització.
 9. Formulari omplert amb tota la informació relacionada amb la sol·licitud de la beca (la plantilla serà proporcionada amb la difusió de la convocatòria). Aquest formulari en el format reglat és imprescindible per la valoració de les candidatures.

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds fins a les 17 hores del 25 de juny del 2024. En cas d’interès, contacteu amb la màxima antelació possible a frecerca.convocatories@sjd.es