Ajut al millor projecte pneumonològic. Investigador emergent


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Societat Catalana de Pneumologia
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
12.000€
Descripció:

Aquest ajut anirà destinat a investigadors emergents amb edats igual o inferior a 40 anys. S'estableixen un ajut per al desenvolupament de projecte de recerca Pneumològica sobre tema lliure.

Requisits

S'estableixen un ajut per al desenvolupament de projecte de recerca Pneumològica sobre tema lliure.

La duració dels projectes serà entre 1 i 3 anys.

Aquest ajut anirà destinat a investigadors emergents amb edats igual o inferior a 40 anys.

Aquests ajuts es podran destinar a despeses de material inventariable, fungible o personal. 

Sol·licitud

Es remetran els documents electrònicament a l'adreça: (mjoseferrandis(ELIMINAR)@academia.cat).

S'han d'imprimir i signar les 2 primeres pàgines de la memòria corresponents al equip investigador i enviar-los  per correu postal al Comitè Científic de la SOCAP (Major de Can Caralleu, 1-7. 08017 Barcelona), dins d'un termini màxim de tres dies (a partir d'haver-lo enviat electrònicament a l'adreça: (mjoseferrandis(ELIMINAR)@academia.cat). En el seu lloc es pot remetre el document per mail signat digitalment o el document signat a ma i escanejat.

Les sol·licituds estaran redactades preferentment en català, s'acceptaran les redactades en castellà.

La docuemntació a presentar és la següent:

 • Formulari de sol·licitud de l'ajut corresponent que consta dels següents apartats:
  • Sol·licitud
  • Equip investigador (segons el tipus d'ajut)
  • Memòria científica
  • Memòria econòmica
  • Autorització del Comitè d'ètica i d'investigació Clínica (CEIC) del centre
 • Currículum de tots els investigadors participants (es remetran tantes còpies d'aquest document com investigadors participin en el projecte). Al CV de l'investigador principal s'hauran de detallar les publicacions corresponents als darrers 5 anys, amb el seu factor d'impacte i el valor del quartil corresponent.

En cas d'interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 07 de gener de 2024.