Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Societat Catalana de Pneumologia
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
14.000€
Descripció:

S'estableixen un ajut per al desenvolupament de projecte de recerca Pneumològica sobre tema lliure.

La duració dels projectes serà entre 1 i 3 anys

Requisits

Un mateix projecte només pot ésser presentat a un tipus d'ajut.

Els Investigadors Principals (IP) només podran participar en un projecte com a IP

El nombre d'investigadors i la seva dedicació haurà d'ésser la suficient per garantir la total viabilitat del projecte.

Els membres del comitè científic no poden optar a un ajut SOCAP com a investigadors principals.

Sol·licitud

Es remetran els documents electrònicament a l'adreça: (mjoseferrandis(ELIMINAR)@academia.cat).

S'han d'imprimir i signar les 2 primeres pàgines de la memòria corresponents al equip investigador i enviar-los  per correu postal al Comitè Científic de la SOCAP (Major de Can Caralleu, 1-7. 08017 Barcelona), dins d'un termini màxim de tres dies (a partir d'haver-lo enviat electrònicament a l'adreça: (mjoseferrandis(ELIMINAR)@academia.cat). En el seu lloc es pot remetre el document per mail signat digitalment o el document signat a ma i escanejat.

Les sol·licituds estaran redactades preferentment en català, s'acceptaran les redactades en castellà.

La docuemntació a presentar és la següent:

 • Formulari de sol·licitud de l'ajut corresponent que consta dels següents apartats:
  • Sol·licitud
  • Equip investigador (segons el tipus d'ajut)
  • Memòria científica
  • Memòria econòmica
  • Autorització del Comitè d'ètica i d'investigació Clínica (CEIC) del centre
 • Currículum de tots els investigadors participants (es remetran tantes còpies d'aquest document com investigadors participin en el projecte). Al CV de l'investigador principal s'hauran de detallar les publicacions corresponents als darrers 5 anys, amb el seu factor d'impacte i el valor del quartil corresponent.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  07 de gener de 2024.