Ajut d'investigació en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Societat Catalana de Pneumologia
Categoria:
Premis
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
8.000€
Descripció:

Ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.

Requisits

L'investigador quedarà obligat a fer constar el suport rebut per part de la SOCAP en totes les comunicacions i  publicacions que es derivin dels treballs duts a terme mitjançant la beca.

El 75% de l'import de la beca es lliurarà a l'inici i el 25% restant al finalitzar el projecte prèvia presentació de la memòria final del projecte.

L'entrega de la memòria científica final serà necessària abans de sol·licitar un nou ajut en les següents convocatòries.

Sol·licitud

Es remetran els documents electrònicament a l'adreça: (mjoseferrandis(ELIMINAR)@academia.cat).

S'han d'imprimir i signar les 2 primeres pàgines de la memòria corresponents al equip investigador i enviar-los  per correu postal al Comitè Científic de la SOCAP (Major de Can Caralleu, 1-7. 08017 Barcelona), dins d'un termini màxim de tres dies (a partir d'haver-lo enviat electrònicament a l'adreça: (mjoseferrandis(ELIMINAR)@academia.cat). En el seu lloc es pot remetre el document per mail signat digitalment o el document signat a ma i escanejat.

Les sol·licituds estaran redactades preferentment en català, s'acceptaran les redactades en castellà.

La docuemntació a presentar és la següent:

 • Formulari de sol·licitud de l'ajut corresponent que consta dels següents apartats:
  • Sol·licitud
  • Equip investigador (segons el tipus d'ajut)
  • Memòria científica
  • Memòria econòmica
  • Autorització del Comitè d'ètica i d'investigació Clínica (CEIC) del centre
 • Currículum de tots els investigadors participants (es remetran tantes còpies d'aquest document com investigadors participin en el projecte). Al CV de l'investigador principal s'hauran de detallar les publicacions corresponents als darrers 5 anys, amb el seu factor d'impacte i el valor del quartil corresponent.

En cas d'interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 07 de gener de 2024.