Ajut "Becari SOCAP"


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Societat Catalana de Pneumologia
Categoria:
Recursos Humans
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
1.200€/mes
Descripció:

S'estableixen dos ajuts per a la realització de projectes de recerca sobre temes lliures en l'àmbit de la pneumologia, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals.

Requisits

Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals

Podran acollir-se a l'ajut els associats sense contracte laboral vigent en el moment de gestionar la sol·licitud o bé aquells amb contracte que s'extingeixi dins dels tres mesos següents a l'adjudicació de l'ajut. Només es podrà gaudir d'aquest ajut en una ocasió.

L'assegurança sanitària social serà responsabilitat de l'adjudicat.

Es tracta d'una beca personal amb finalitat de subvencionar econòmicament al becari, no al projecte. Per tant, és imprescindible que el projecte compti amb finançament independent i autorització per part del comitè ètic del centre on desenvoluparà el projecte en el moment de presentar la sol·licitud "becari SOCAP".

Es valorarà positivament la participació del becari en activitats realitzades per la SOCAP i la assistència al curs d'actualització unificat en pneumologia de la SOCAP.

El becari ha d'estar acceptat pel centre on es desenvoluparà el projecte mitjançant document signat pel responsable del mateix, qui a més certificarà la viabilitat del projecte en els terminis establerts. Es valorarà el currículum científic del sol·licitant i el tipus de finançament del que disposa el projecte.

Sol·licitud

Es remetran els documents electrònicament a l'adreça: (mjoseferrandis(ELIMINAR)@academia.cat).

S'han d'imprimir i signar les 2 primeres pàgines de la memòria corresponents al equip investigador i enviar-los  per correu postal al Comitè Científic de la SOCAP (Major de Can Caralleu, 1-7. 08017 Barcelona), dins d'un termini màxim de tres dies (a partir d'haver-lo enviat electrònicament a l'adreça: (mjoseferrandis(ELIMINAR)@academia.cat). En el seu lloc es pot remetre el document per mail signat digitalment o el document signat a ma i escanejat.

Les sol·licituds estaran redactades preferentment en català, s'acceptaran les redactades en castellà.

La docuemntació a presentar és la següent:

 • Formulari de sol·licitud de l'ajut corresponent que consta dels següents apartats:
  • Sol·licitud
  • Equip investigador (segons el tipus d'ajut)
  • Memòria científica
  • Memòria econòmica
  • Autorització del Comitè d'ètica i d'investigació Clínica (CEIC) del centre
 • Currículum de tots els investigadors participants (es remetran tantes còpies d'aquest document com investigadors participin en el projecte). Al CV de l'investigador principal s'hauran de detallar les publicacions corresponents als darrers 5 anys, amb el seu factor d'impacte i el valor del quartil corresponent.

En cas d'interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 07 de gener de 2024.