Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Fundació La Caixa
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
85.000-120.000 € per projecte i any
Descripció:

Aquesta convocatòria busca seleccionar projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d'exclusió social a través d'itineraris integrals d'inserció sociolaboral, que en permetin la inserció al mercat laboral.

Objectius:

 • Reduir l'atur
 • Millorar les condicions de vida
 • Millorar el nivell d'integració social
 • Millorar l'equitat, cohesió social i igualtat d'oportunitats

Línies d'actuació:

 • Itineraris individualitzats d'acompanyament a les persones durant el procés d'inserció sociolaboral.
 • Formació per millorar l'ocupabilitat de les persones, en els casos que es consideri oportú.
 • Intermediació laboral i prospecció, orientada al mercat de treball com a element facilitador de l'ocupació.
 • Orientació laboral encaminada a familiaritzar les persones participants amb les diverses tècniques de recerca de feina i a proporcionar-los un coneixement del mercat laboral.
 • Suport a l'ocupació: en aquells casos en què l'itinerari aconsegueixi la inserció laboral, es pot fer, d'acord amb les necessitats de la persona, un acompanyament estret a aquesta i a l'empresa.

No formen part de l'objecte d'aquesta Convocatòria les accions adreçades a l'ajuda o el foment de l'emprenedoria.

Se subvencionaran projectes de sis anys de durada que es desenvoluparan anualment dins del període de subvencionalitat de la despesa.

Requisits

Requisits de l'entitat sol·licitant:

Les entitats sol·licitants han de ser sense ànim de lucre, legalment constituïdes i domiciliades en territori espanyol. Han d'estar implantades en el territori d'actuació proposat, disposar d'una seu permanent en la població per a la qual es realitza la sol·licitud de finançament, i tenir uns fins institucionals adequats per a la realització d'activitats que es corresponguin amb l'objecte d'aquesta convocatòria.

Els requisits addicionals d'elegibilitat es valoraran juntament amb la Fundació Sant Joan de Déu.

No podran ser escollits més de 8 projectes per entitat en la globalitat de la convocatòria.

En cas d'haver-hi més mostres d'interès, es farà una priorització interna per decidir la proposta a enviar; per això us agrairíem que ens feu arribar una mostra d'interès amb un resum de la proposta, equip investigador i pressupost estimat abans del dia 15 de desembre a la següent adreça de correu electrònic: david.yafari@sjd.es.

Sol·licitud

La sol·licitud es tramitarà electrònicament, per la qual cosa les entitats que vulguin presentar projectes hauran d'estar donades d'alta al portal electrònic de la Fundació La Caixa.

Es farà a través d'un formulari al següent enllaç: https://convocatorias.fundacionlacaixa.org/s_Login.jsp?&lang=37

Documentació o informació obligatòria que haurà de presentar la candidata amb la sol·licitud:

 • Declaració responsable de compliment de requisits partint del model inclòs a l'Annex VI.
 • Relació de les actuacions d'igual o similar naturalesa realitzades en els darrers tres anys que inclogui dates i el seu tipus d'acció i destinataris.
 • Suma del cost total del projecte sol·licitat en aquesta convocatòria, especificant la quantitat a la qual va ascendir el pressupost executat en cadascun dels dos exercicis precedents. Les entitats que presentin més d'un projecte hauran de fer constar expressament la suma global de tot el finançament sol·licitat per al conjunt de projectes.
 • Balanç i compte de resultats dels dos darrers exercicis signats per la persona representant legal de l'entitat.
 • Informe d'auditoria comptable externa i independent.
 • Estat d'ingressos i despeses de l'últim exercici signat per la persona representant legal de l'entitat.
 • Projecte tècnic i pressupost. El projecte tècnic i el pressupost s'hauran de complimentar en els camps del formulari de la mateixa aplicació del Portal de Convocatòries de la Fundació La Caixa.

El projecte ha d'incloure necessàriament:

 • La descripció metodològica de cadascuna de les fases que conformen els itineraris integrals d'inserció sociolaboral.
 • Una proposta anual d'objectius per als indicadors següents:
  • el nombre de persones participants
  • el nombre de participants que obtenen una qualificació (formació especialitzada) després de la seva participació
  • el nombre de persones que obtenen una feina, inclosa la feina pel seu compte, després de la seva participació, en els termes especificats en l'Annex I d'aquestes bases.
  •     Tot el que s'ha exposat, desglossat per anualitats i pel total del període.
 • L'àmbit territorial de la intervenció
 • Els recursos humans, la titulació i les funcions que desenvolupa el personal destinat al servei, tenint en compte que cada entitat ha de fer servir el seu propi personal, i comprometre's a que aquest personal i col·laboradors disposin de la informació i la formació adequades per a l'execució dels projectes que se seleccionaran
 • Les actuacions del projecte que es contractin externament per l'entitat, tenint present que únicament podrà contractar-se externament la formació especialitzada i fins a un màxim de QUINZE MIL EUROS (15.000 EUR) per any natural
 • Pressupost total i desglossat del finançament que l'entitat sol·licita.

En caso de interés contactar con David Yafari Herrera (david.yafari@sjd.es) antes del 15 de diciembre de 2023.

En cas d'interès, contacteu amb David Yafari Herrera (david.yafari@sjd.es) abans del 15 de desembre de 2023.