Ajuts a la recerca bàsica en diabetis 2023-2024


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Associació Catalana de Diabetis
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
10.000€
Descripció:

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca bàsics que millorin el coneixement de la diabetis i l'assistència a les persones afectes, per part d'investigadors en les fases inicials de la seva carrera.

Requisits

S'atorgarà un ajut de perfil bàsic a investigadors en les fases inicials de la seva carrera. Haurà d'haver transcorregut menys de 8 anys des de la data d'obtenció del doctorat.

Per a optar a l'ajut caldrà que el sol·licitant sigui soci de l'ACD amb una antiguitat mínima d'un any.

El sol·licitant haurà d'acreditar l'existència d'un contracte laboral amb la institució on es desenvolupi el projecte de recerca, que cobreixi el període de realització del mateix.

No haver rebut un ajut de l'ACD en els últims 3 anys (tant el sol·licitant com l'equip investigador). Es comptaran a partir de l'any següent d'haver rebut l'ajut.

Sol·licitud

El projecte serà presentat com a document electrònic en PDF utilitzant el format de l'ajut que es pot obtenir a la pàgina web de l'ACD. El projecte serà presentat en català.

S'adjuntarà el Curriculum Vitae de tots investigadors que formin part del projecte.

Es presentarà acreditació de la data d'obtenció del títol de doctor.

Es presentarà acreditació de l'existència del contracte laboral.

Es presentarà certificat favorable pel comitè ètic corresponent o acreditació d'estar en tràmit i s'especificarà l'Institut de Recerca receptor i els overheads corresponents en el cas que hi hagin.

La documentació s'enviarà al correu electrònic acdbequesiajuts(ELIMINAR)@gmail.com. No es pot considerar la sol·licitud entregada fins no haver rebut el justificant de recepció corresponent.

En cas d’interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 03 de gener de 2024.