Ajuts a la recerca en educació terapèutica en diabetis 2023


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Associació Catalana de Diabetis
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
6.000 €
Descripció:

L’objecte de la present convocatòria és afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.

Requisits

Per a optar a l'ajut caldrà que el sol·licitant sigui soci de l' ACD amb una antiguitat mínima d'un any.

L'investigador principal, sol·licitant de l'ajut, ha de ser un professional sanitari relacionat amb l'educació terapèutica.

El sol·licitant haurà d'acreditar l'existència d'un contracte laboral amb la institució on es desenvolupa el projecte de recerca, que cobreix el període de realització del mateix.

No haver rebut un ajut de l' ACD en els últims 3 anys (tant el sol·licitant com l'equip investigador). Es comptaran a partir de l'any següent d'haver rebut l'ajut.

Sol·licitud

El projecte serà presentat com a document electrònic en PDF utilitzant el format de l'ajut que es pot obtenir a la pàgina web de l'ACD. El projecte serà presentat en català.

S'adjuntarà el Curriculum Vitae dels investigadors.

Es presentarà certificat favorable pel comitè ètic corresponent o acreditació d'estar en tràmit i s'especificarà l'Institut de Recerca receptor i els overheads corresponents, en el cas que n'hi hagin.

La documentació s'enviarà al correu electrònic acdbequesiajuts(ELIMINAR)@gmail.com. No es pot considerar la sol·licitud entregada fins no haver rebut el justificant de recepció corresponent.

En cas d’interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca abans del 17 de gener de 2024.