Estades de formació a l’estranger per a joves professionals de Ciències de la Salut 2024


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Salut de Catalunya i Balears
Categoria:
Mobilitat
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
3.000€
Descripció:

L’objectiu és promoure la pràctica clínica i de recerca entre els joves professionals de Ciències de la Salut, donar l'oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica i de recerca a l'estranger. Donar a conèixer el nostre sistema sanitari i, mètode de pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. Donar reconeixement a la formació realitzada pels joves professionals a l'estranger.

Dues beques destinades a premiar la participació de 1'estada clínica i 1'estada de recerca a l'estranger de joves professionals de l'àmbit de les ciències de la salut

Requisits

El sol·licitant ha de ser soci de l'Acadèmia amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar duent a terme o haver finalitzat la formació sanitària especialitzada, com a màxim, 2 anys abans del moment de la presentació de la sol·licitud. Ha d'estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a.

L'estada s'haurà d'haver realitzat durant l'any 2023, tindrà una durada mínima de 60 dies naturals, s'haurà de realitzar en un centre o institució de fora de l'Estat Espanyol i caldrà que s'hagi finalitzat abans de la presentació de la sol·licitud.

Sol·licitud

La presentació de les sol·licituds es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia(ELIMINAR)@academia.cat 

S’haurà d’omplir el formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment i, adjuntar els següents documents:

  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca
  • Currículum vitae actualitzat del sol·licitant
  • Certificat del responsable del Centre o institució on ha realitzat la seva formació
  • En el cas d'estar duent a terme el doctorat, certificat del responsable de Centre o institució on ha realitzat la seva formació. (Aquest certificat s'ha d'emetre en el paper oficial del centre.)
  • En cas d'estar duent a terme la formació especialitzada, certificat de la comissió de docència del centre acceptant l'estada en el centre estranger en el qual s'autoritzi com a rotació externa. (Aquest certificat s'ha d'emetre en el paper oficial del centre)
  • Resum del projecte formatiu a realitzar

En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l'annex

En caso de interés, contactar con el Dpt. de Gestión y Promoción a la Investigación antes del 25 de enero de 2024.