Setena edició de la convocatòria CaixaResearch d’investigació en salut 2023


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
La Caixa
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
Depèn de la modalitat
Descripció:

Identificar i promoure iniciatives prometedores, d'excel·lència científica, de valor potencial i impacte social, tant en investigació bàsica com en clínica o transnacional.

Àrees temàtiques:

 • Neurociències
 • Oncologia
 • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades
 • Malalties infeccioses
 • Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors

Poden ser:

 • Individuals: presentades per una única organització d'investigació (organització sol·licitant). Poden rebre ajudes d'un màxim de 500.000 €.
 • En consorci d'investigació: presentades per un mínim de 2 i un màxim de 5 organitzacions d'investigació, coordinades per l'organització sol·licitant. Poden rebre ajudes d'un màxim d'1.000.000 €.

La Fundació Francisco Luzón podrà cofinançar un projecte sobre l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

La Fundació Juvenile Diabetes Research Foundation International ("JDRF") podrà cofinançar un projecte sobre Diabetis tipus 1

Requisits

Les propostes de projecte han de tenir una durada de fins a 3 anys d'execució

En projectes individuals: l'única organització d'investigació és la sol·licitant.

En consorcis d'investigació: hi ha d'haver un mínim de 2 i un màxim de 5 organitzacions d'investigació (incloent-hi l'organització sol·licitant).

Addicionalment, els projectes individuals com els consorcis: Poden incloure un màxim de 3 entitats de la societat civil sense ànim de lucre que no tinguin com a activitat principal la investigació

Les empreses establertes no poden ser membres del projecte, però poden rebre fons com a subcontractades.

Les organitzacions no localitzades a Espanya o Portugal pot ser com a màxim el 30 % de la totalitat del pressupost del projecte

Els membres de l'equip del projecte han de formar part de l'organització sol·licitant, de les entitats de la societat civil o de les organitzacions del consorci d'investigació.

Sol·licitud

A presentar pel departament de la recerca

- Documents legals que acreditin que el representant legal està facultat per actuar en nom de la Organització, i còpia del DNI, passaport, permís de residència o document d'identitat vàlid al país d'origen que inclogui fotografia.

- Còpia de les escriptures que acreditin la denominació, forma jurídica, domicili i objecte legal de la Organització.

- Escriptura o certificat de titularitat subscrit pel representant legal de l'Organització incloent el nom complet, DNI i, opcionalment, els càrrecs persones que directament o indirectament posseeixin més del 25% dels drets de vot de l'Organització.

- Si ningú no posseeix més del 25% dels drets de vot, el certificat signat per representant legal de l'Organització haurà d'incloure el nom i cognoms, el número nacional de Nacional d'Identitat (DNI) i, opcionalment, el càrrec de tots els membres del Consell Executiu

- En el cas d'associacions: membres del Patronat

- En el cas de fundacions: directius o membres de l' òrgan de govern de l' organització.

Això és obligatori per rebre la subvenció durant tota la vigència de l'Acord:

 • Certificat de l'Agència Tributària espanyola o de l'autoritat portuguesa equivalent que certifiqui que l'Organització d'Acollida compleix les seves obligacions fiscals i, per a les Organitzacions portugueses, que és resident fiscal a Portugal.
 • Certificat de la Seguretat Social espanyola o de l'autoritat portuguesa equivalent acreditatiu que l'Organització Amfitriona compleix les obligacions d'acord amb la normativa laboral vigent.
 • CET. Registre obligatori.

A presentar per l'equip investigador

La Proposta ha d'incloure tota la informació sol·licitada al sistema en línia, incloent-hi però no limitat als aspectes següents:

» Dades generals i informació de la proposta: classificació de l'Organització Amfitriona, classificació de la Sol·licitud, acrònim, títol, resum científic i resum llec.

» Excel·lència científica i impacte:

Objectius del projecte i objectius

Resultats previstos

Metodologia i enfocament científic

Pla de treball

Gantt

Pressupost

Limitacions de l'estudi i pla de contingència

Rellevància científica i social

Ètics, socials, legals i implicacions ambientals del projecte

Difusió, compromís social i coneixement

Es poden carregar gràfics i figures addicionals per donar suport a la descripció de la proposta. com a arxiu pdf de màxim tres pàgines en aquest apartat.

Al final d'aquesta secció, podeu afegir un màxim de 30 referències relacionades amb l'àmbit científic excel·lència i impacte de la Proposta.

Grup de projecte:

· Líder del Projecte: rellevància i experiència investigadora en relació amb la Proposta.

· Consorci de Recerca (si s'escau): descripció de la contribució de cada membre del Consorci de Recerca.

· Investigadors Principals (en el cas de Consorcis de Recerca): rellevància i investigació experiència en relació amb la Proposta.

· Equip de recerca: breu descripció de la rellevància, experiència i aportacions de l'equip membres de l'organització amfitriona i de cada organització que realitza la investigació (on és aplicable).

· Organitzacions de la Societat Civil: breu descripció del rol i rellevància de les OSC involucrades en el Projecte, si n'hi hagués.

· Publicacions: al final de la secció Equip del Projecte, cal afegir un mínim d'una i màxim de cinc publicacions del PL i de cada IP, degudament relacionades amb la informació a la secció Equip del projecte. Qualsevol proposta que inclogui publicacions de manera incompleta o Les cotitzacions incorrectes es poden considerar no elegibles.

· Pressupost: detallat i justificació.

 • Per a consorcis de recerca: Cal incloure la distribució del pressupost entre socis (això també s'aplica per a Individuals).
 • Projectes que incloguin OSC (pressupost assignat).

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca amb la major brevetat possible, i abans del 9 novembre de 2023.