Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI)


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
AGAUR
Categoria:
Recursos Humans
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
Segons anualitat
Descripció:

Els ajuts Joan Oró s'adrecen a finançar la contractació de personal investigador en formació que desenvolupi el seus estudis de doctorat dins del sistema universitari de Catalunya. Les tesis doctorals d'aquests ajuts s'hauran d'alinear necessàriament amb alguna de les àrees temàtiques d'intervenció definides al Pla Estratègic 2021-2024.

Requisits

De les persones candidates:

No estar en possessió del títol de doctor.

No haver gaudit anteriorment de cap ajut FI ni de cap FISDUR. Tampoc podràs haver gaudit de més de 6 mesos de cap altre contracte específic de personal investigador predoctoral en formació.

Acreditar una nota mitjana d'expedient acadèmic per als estudis de grau o de la titulació equivalent igual o superior a 6,50 (escala del 0 al 10).

Haver finalitzat els estudis que et donen accés al doctorat entre l'1 de gener de 2021 i la data d'incorporació.

En el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció i iniciar el contracte predoctoral, has d'estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau universitari (de com a mínim 300 crèdits ECTS) màster universitari o un títol equivalent.

La data de fi d’estudis es pot ampliar en casos específics (contactar amb el Dpt. de Promoció de la Recerca)

En el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció, han d'estar matriculades en un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya del curs acadèmic que estableixi la convocatòria corresponent.

De les persones directores de tesi:

Tenir una vinculació estatutària o laboral amb l'entitat d'adscripció de l'ajut que garanteixi la supervisió i seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.

Ser investigadors principals o membres del projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència. El contractes o conveni ha de tenir un valor mínim de 24.000€ i estar vigents o concedits en el moment de presentar la sol·licitud.

Formar part d'un grup de recerca reconegut en el marc de la convocatòria d'ajuts per donar suport a l'activitat científica dels grups de recerca de Catalunya (SGR-Cat 2021).

Constar com a director o directora de la tesi en una única sol·licitud

Els ajuts per a la contractació tenen la durada d'un any i es podran renovar un màxim de dues anualitats.

El mòdul per a la primera i la segona anualitat de l'ajut serà de 22.590,67 euros per persona investigadora contractada i el mòdul anual per a la tercera anualitat de l'ajut serà de 23.956,66 euros.

Un ajut complementari adreçat al finançament d'estades de recerca i altres activitats formatives amb un import de 3.000,00 euros per a la totalitat dels tres anys d'ajut.

Sol·licitud

Les sol·licituds de nova concessió s'han de presentar per mitjans electrònics en dues fases:

Primera fase (sol·licitud provisional realitzada per la persona candidata):

La sol·licitud provisional l'ha de presentar la persona candidata a l'ajut per a la contractació per via electrònica a través de l'apartat "Tràmits" del web de la Generalitat de Catalunya (). L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general en el qual s'ha d'adjuntar la següent documentació:

  • Document annex: El model el tens disponible a la pàgina web de l'AGAUR i que conté un breu CV, i una memòria tècnica amb el resum de les activitats formatives i de recerca que es preveu assolir al llarg del pla de treball durant els tres anys de durada de l'ajut.
  • Documentació que permeti identificar el projecte de recerca competitiu, el contracte o el conveni de recerca o transferència i acreditar el fet que la persona directora de la tesi sigui la persona investigadora principal o membre d'aquest projecte, contracte o conveni. En el cas que aquesta documentació sigui pública, es poden incloure en aquest document l'enllaç o els enllaços al lloc web corresponent
  • Els expedients acadèmics dels estudis de grau o equivalent i dels estudis de màster que donen accés al doctorat, amb la data d'obtenció del títol i la nota mitjana.
  • En el cas d'estudis cursats a l'estranger, s'ha de presentar la declaració d'equivalències de la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis cursats a l'estranger que disposen les resolucions vigents del Ministeri d'Universitats (https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias/language/ca_ES).
  • Si escau, còpia de la documentació acreditativa corresponent a les situacions d'excepcionalitat previstes als requisits.

Segona fase (confirmació de la sol·licitud realitzada per l'entitat d'adscripció):

Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds provisionals, s'obrirà un termini per tal que les entitats sol·licitants de l'ajut accedeixin a l'aplicació de gestió d'ajuts de l'AGAUR (BOGA) per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds feta per les persones candidates. Per presentar aquesta confirmació cal que la persona representant legal de l'entitat signi el document de confirmació que genera BOGA i el faci arribar a l'AGAUR per registre electrònic.

En cas d’interès, contactar amb el Dpt. de Gestió i Promoció a la Recerca a la major brevetat possible. Les persones candidates hauran d’enviar al seva sol·licitud com a molt tard el dimarts 10 d’octubre.