Ajudes a la Recerca Infermera


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Àmbit:
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
65.000 € total convocatòria
Descripció:

Potenciar l'augment de la qualitat i la quantitat d'estudis de recerca infermera que fonamentin les cures basades en l'evidència.

Les línies prioritàries de recerca són les següents:

1. Intervencions infermeres en la salut de les persones, la família o comunitat, especialment en situacions de:

− Dependència (associades o no a estils de vida o discapacitat psíquica y/o física).

− Violència de gènere.

2. − Desigualtats socials i de gènere en salut. Estratègies d'apoderament a persones en situació d'envelliment, fragilitat i cronicitat.

3. COVID-19 en la situació de salut, social i econòmica de les persones.

4. Disseny o adaptació i validació d'instruments de mesura en l'àmbit de la Infermeria 

5. Experiències o vivències de les persones en relació a la situació de salut o a la pràctica professional

6. Implantació i avaluació d'innovació docent en el context de la docència en infermeria, tant en la formació de grau, com en màsters i doctorats.

Pel que fa a l'equip investigador, es valoraran preferentment:

1. Els estudis coordinats entre la universitat i els centres assistencials, per tal d'augmentar la transferència i la cooperació entre l'àmbit acadèmic i clínic.

2. Projectes on el grup investigador estigui format per una investigadora novell de l'àmbit clínic amb recolzament d'un equip col·laborador que permeti donar resposta amb correcció metodològica a preguntes de la pràctica clínica diària.

3. Els projectes que tinguin un enfocament multicèntric.

4. Els projectes infermers que estiguin emmarcats en el disseny de recerca de doctorat, sempre i quan la pregunta de recerca sigui de l'àmbit de coneixements propis infermers.

Els estudis podran ser realitzats en una o vàries entitats investigadores coordinats a càrrec de dos o més grups d'investigació de les diferents entitats.

La durada dels projectes haurà de ser de 12, 24 o de 36 mesos.

Requisits

Podran presentar projecte en qualitat d'investigadora principal aquelles infermeres i infermers que es trobin al corrent de la seva col·legiació en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) com a mínim al llarg del període d'estudi i estiguin vinculats a la institució sol·licitant.

No podran sol·licitar ajudes per a projectes de recerca com investigadores principals aquelles persones que durant les tres darreres convocatòries d'ajudes a projectes de recerca hagin obtingut finançament de la Fundació Infermeria i societat.

Les sol·licitants d'ajudes en aquesta convocatòria no podran participar com a investigadora principal en més d'un dels projectes que concorrin a la mateixa.

L'equip investigador haurà d'estar format per un mínim del 75 % d'infermeres col·legiades al COIB.

Totes les infermeres que formin part de l'equip investigador hauran d'estar col·legiades al COIB des del moment que es realitza la sol·licitud d'ajuda i com a mínim fins que finalitzi l'estudi.

Els projectes, en el moment de presentar la documentació, hauran d'haver estat presentats o aprovats pel Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica (CEIC) del centre on es desenvolupi l'estudi

Sol·licitud

Les sol·licituds es presentaran únicament de forma telemàtica a través de la següent direcció:

http://bdrecerca.infermeriaisocietat.cat/sollicituds/form

Veure convocatòria amb documentació a enviar.

En cas d'interès contacte amb el Dpt. de Promoció i Gestió de la Recerca abans del 23 de maig de 2022