Ajut per a la Iniciació a la Recerca 2022


Convocatòria tancada
M'interessa
Entitat convocant:
Societat Catalana de Digestologia (SCD)
Categoria:
Recursos Humans
Àmbit:
Inici:
Termini intern:
Termini real:
Quantia:
6.000 €
Descripció:

Contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l'àmbit mèdic assistencial català.

Té com a objectiu immediat contribuir a la formació en recerca dels metges i altres llicenciats en ciències de la salut joves que han acabat el grau o l'especialitat MIR en Aparell Digestiu, o la finalitzaran l'any en curs a la convocatòria de l'ajut.

Requisits

Llicenciat o graduat en medicina que ha acabat recentment la seva especialitat MIR en Aparell Digestiu (amb un interval de temps no superior als 5 anys) o que l'haurà acabat en el moment que es faci efectiu l'ajut (MIR-R4). Graduat en una especialitat biomèdica, de ciències biològiques o de ciències de la salut que hagi acabat el grau o màster en els últims 5 anys i que no tingui el grau de doctor.

Pertànyer com a investigador a un grup de recerca adscrit a un hospital, centre mèdic o institut de recerca de Catalunya o Balears amb activitat científica en l'àrea de les malalties digestives.

Ser soci de la Societat Catalana de Digestologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, amb un any d'antiguitat, com a mínim, en el moment que es faci pública la convocatòria de l'ajut.

Sol·licitud

Document de sol·licitud estandarditzat (Annex 1 del d)

Dades personals: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon mòbil, i adreça electrònica.
Dades professionals: posició, servei, i hospital, centre mèdic o institut de recerca.
Ajut que sol·licita (Iniciació a la recerca): Especificar el grup de recerca al qual s'adscriu el candidat i on efectuarà el seu projecte de recerca.
Títol del projecte de recerca a realitzar.

Currículum vitae normalitzat (en format tipus FIS o similar) del candidat i de l'investigador principal del grup de recerca al qual s'adscriu.

Títol d'especialista MIR o de graduat o resguard del mateix, fotocopiat o escanejat, o acreditació de condició de MIR-R4 d'Aparell Digestiu.

Acreditació per escrit que el candidat forma part del grup de recerca al qual s'adscriu.

Informe del grup de recerca al qual s'adscriu el candidat, especificant el pla de formació en recerca del candidat i les línies de recerca amb les fites aconseguides.

Memòria del projecte a realitzar pel candidat. L'extensió màxima serà de 1.500 paraules i es detallaran els següents apartats: introducció, hipòtesi, objectius, mètodes i pla de treball.

En cas d’interès, contacteu amb el Dpt. de Promoció i Gestió de la Recerca abans del 19 de maig de 2022.