Ajuts a la recerca en educació terapèutica en diabetis 2021


Convocatòria tancada
Entitat convocant:
Associació Catalana de Diabetis
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
6.000 €
Descripció:

Objectiu

Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca en educació terapèutica en diabetis.

Requisits

- Per a optar a l'ajut caldrà que el sol·licitant sigui soci de l'ACD amb una antiguitat mínima d'un any.

- L'investigador principal, sol·licitant de l'ajut, ha de ser un professional sanitari relacionat amb la educació terapèutica.

- El sol·licitant haurà d'acreditar l'existència d'un contracte laboral amb la institució on es desenvolupi el projecte de recerca, que cobreixi el període de realització del mateix.

- No haver rebut un ajut de l'ACD en els últims 3 anys (tant el sol·licitant com l'equip investigador).

Dotació

6.000 €

En cas que el projecte presentat disposi d'altres fonts públiques o provades s'haurà de justificar a què es destinarà l'ajut de l'ACD.

Durada

2 anys

Sol·licitud

Solicitud i documentació

- El projecte serà presentat com a document electrònic en PDF utilitzant el format de l'ajut que es pot obtenir a la pàgina web de l'ACD. El projecte serà presentat en català.

- S'adjuntarà el Curriculum Vitae dels investigadors.

- Es presentarà certificat favorable pel comitè ètic corresponent o acreditació d'estar en tràmit i s'especificarà l'Institut de Recerca receptor i els overheads corresponents.

Termini  de presentació

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  15 de desembre de 2021.

Posteriorment s'enviarà la documentació requerida a acdbequesiajuts@gmail.com