Primera Edició dels premis PSICOPhD a la millor tesis doctoral en Psicologia


Convocatòria tancada
Entitat convocant:
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Categoria:
Premis
Àmbit:
Nacional
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
2.000€, 1.000€ i 500€
Descripció:

Atorgar els Premis PsicoPhD, a les millors tesis doctorals en psicologia realitzades per psicòlegs i psicòlogues col·legiats del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).

Les tesis presentades i que resultin premiades podran ser de qualssevol dels àmbits del la psicologia sempre i quan es fonamentin en l'anàlisi de resultats científics propis de la disciplina.

Es concediran un total de 3 premis.

L'import dels Premis PsicoPhD serà el següent: 1r Premi 2.000 €, 2n Premi 1.000 €, 3r Premi 500 €.

Requisits

Poden beneficiar-se d'aquests premis els autors i autores de les millors tesis doctorals en psicologia defensades durant entre els anys 2018 a 2021, inclòs, i per tant amb grau de doctor o doctora assolit en aquest interval d'anys amb independència del lloc o universitat d'obtenció, i amb la col·legiació vigent i al corrent de pagament al COPC en el moment de presentar la sol·licitud en aquest premi.

Cada autor o autora com a persona física podrà presentar una única sol·licitud a aquesta convocatòria.

Com a persones físiques, les persones que resultin beneficiàries d'aquets premis han de complir, a més, els requisits següents:

  •  Portar un mínim d'un any col·legiat o col·legiada al COPC
  •  Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que portarà incorporat el formulari de sol·licitud.
Sol·licitud

La sol·licitud l'ha de presentar la persona sol·licitant, autora de la tesi, per via electrònica a l'email secdeganat@copc.cat adjuntant la documentació exigida on l'hauran d'autenticar com a persona col·legiada.

La informació que cal especificar és la següent:

1) Dades de la persona candidata (nom de l'autor o autora, DNI i número de col·legiat o col·legiada, adreça, telèfon, adreça de correu electrònic); dades de la tesi; el professorat que ha dirigit, l'àrea de coneixement; el detall de si s'ha presentat a altres entitats; el resum de la tesi i principals contribucions a la psicologia, els objectius, la metodologia i les conclusions; la documentació annexa, i les declaracions corresponents.

2) Adjunts a la informació detallada en el punt 1):

2.1) Només se n'ha de presentar una còpia electrònica de la tesi en suport PDF no superior a 2 MB, que s'ha d'annexar al formulari de sol·licitud. En cap cas, no s'ha de presentar la tesi de recerca en format paper.

2.2) Breu CV del candidat o candidata.

En termes generals, totes les tesis han d'incloure els punts següents: · Resum · Introducció i antecedents · Objectius · Resultats · Conclusions · Bibliografia

En cas d’interès, contacteu amb el Dpto de Promoció i Gestió de la Recerca abans del 3 de desembre de 2021.