Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa


Convocatòria tancada
Entitat convocant:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Àmbit:
Autonòmic
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
Segons projecte
Descripció:

Concedir ajuts a projectes de recerca originals i inèdits que aportin un coneixement nou en matèria de llibertat religiosa i l'exercici d'aquest dret, així com el fet religiós i la seva diversitat, que permetin obtenir resultats científics i crear un coneixement nou amb propostes d'intervenció aplicables i amb impacte en la societat catalana.

Els àmbits de recerca que són:

a) L'impacte de la COVID19 en el fet religiós.

b) El diàleg interreligiós com a eina d'intervenció en l'àmbit educatiu no formal.

c) Religió i perspectiva de gènere.

d) Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.

e) Religió i mitjans de comunicació.

f) Gestió pública del dret a la llibertat religiosa.

g) El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.

h) Religió, democràcia i actitud davant les minories.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b), c) i d) 

Els projectes, així com els materials i la documentació que s'hi relacioni, s'han de presentar almenys en llengua catalana, tret del resum del projecte, que també cal presentar-lo en llengua castellana i anglesa. Resten exclosos de l'objecte d'aquests ajuts els treballs de tesi doctoral.

Tampoc no són subvencionables els projectes que tinguin com a objecte organitzar i dur a terme cursos, seminaris o congressos.

Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions o d'entitats públiques o privades

Requisits

L'equip de recerca ha de tenir la composició següent:

a) Un mínim de quatre investigadors (dos que siguin doctors), dos dels quals, com a mínim, han de tenir dedicació completa al projecte i han d'estar vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca. Una d'aquestes dues persones ha d'assumir la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació de l'entitat beneficiària. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals, amb una durada mínima de dos anys, computen com a membres de l'equip de recerca amb vinculació permanent.

b) La resta de l'equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament als beneficiaris, becaris, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l'equip sempre que tingui un caràcter investigador.

Sol·licitud

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de dur a terme exclusivament per mitjans electrònics, a través de la pàgina web Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat)

Memòria del projecte a subvencionar, que inclogui

- Títol del projecte i resum breu.

- Adscripció a algun dels àmbits de recerca

- Antecedents i estat actual del tema que es proposa per a la recerca.

- Argumentació dels objectius, pla de treball i cronograma.

- Metodologia prevista per a la recerca.

- Model de seguiment i avaluació del projecte.

- Descripció de l'organigrama de treball i coordinació.

- Bibliografia relacionada amb la temàtica.

- Impacte i aplicabilitat del projecte, tenint en compte les propostes d'intervenció que en poden derivar.

- Designació de la persona física o jurídica responsable de l'execució del projecte.

- Relació dels membres que integren l'equip de recerca (inclosa la persona responsable).

- Currículum de l'investigador o investigadora principal i dels membres de l'equip de recerca en relació amb l'objecte de la convocatòria i el tema de la recerca.

- Si escau, sol·licitud de les matrius de dades d'interès per a la recerca de què pugui disposar la Direcció General d'Afers Religiosos.

b) Pressupost complet i detallat, tant les despeses com dels ingressos previstos.

En cas d'interès contacteu amb recerca(ELIMINAR)@fsjd.org o amb la vostra persona de contacte abans del 14 de juny de 2021.