Subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que han realitzat actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies durant l'any 2021


Convocatòria tancada
Entitat convocant:
AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Àmbit:
Nacionals
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
Segons projecte
Descripció:

Objecte

Concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies, durant l'any 2021.

Els projectes objecte de la subvenció, així com les despeses generades, s'han de dur a terme durant l'any 2021.

Àrees d'actuació en l'àmbit de la salut

a) Actuacions de foment de la salut i suport a pacients i famílies.

b) Actuacions per a la prevenció de la infecció per VIH/sida

c) Actuacions per a la prevenció i el tractament de drogodependències.

Despeses subvencionables

-Són despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, s'efectuïn dins el termini d'execució previst a la convocatòria i hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

-Les despeses subvencionables poden ser de dos tipus: directes i indirectes:

Directes:

a) Les retribucions del personal vinculat directament al projecte subvencionat. S'hi poden incloure els salaris i asegurances socials.

b) Les despeses de mitjans i/o recursos materials, així com les despeses en béns consumibles utilitzats per dur a terme les actuacions necessàries per al desenvolupament dels projectes, quan siguin directament imputables a la realització del projecte subvencionat. Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per actuació i s'han d'imputar per hores d'utilització.

c) Les despeses de lloguer de locals i d'arrendament financer d'equips que siguin directament imputables al projecte subvencionat.

d) Les despeses d'assegurança directament imputables al projecte subvencionat.

e) Les despeses de publicitat per a l'organització i la difusió del projecte subvencionat.

f) Les dietes i els desplaçaments.

g) Les despeses d'elaboració de l'informe d'auditoria.

h) Els tributs, quan l'entitat beneficiària de la subvenció els aboni efectivament.

Indirectes:

a) Les retribucions de personal no vinculat directament al projecte.

b) Les despeses generals: despeses de gestió, lloguer, material d'oficina, llum, aigua, calefacció, missatgeria, correus, manteniment, neteja, vigilància i altres de característiques similars.

Les despeses subvencionables que preveuen aquestes bases han de respondre a costos reals, efectivament realitzats, pagats i justificats mitjançant factures o documents comptables de valor probatori equivalent.

Documentació

- Model de sol·licitud.

- Memòria descriptiva del projecte per al qual se sol·licita la subvenció i que inclou:

a) L'àrea o àrees d'actuació en l'àmbit de la salut.

b) Les dates d'inici i finalització previstes i els llocs on es realitzarà el projecte.

c) La referència expressa de l'import que es demana.

d) La descripció de les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció.

e) Un pressupost clar i definit del projecte en què figurin les despeses i els ingressos previstos, per conceptes, amb el detall de les fonts de finançament del projecte.

Sol·licitud

Sol·licituds

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del 24 de febrer de 2021.

Les sol·licituds es poden obtenir per mitjans telemàtics a través de la pàgina web Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/).

L'entitat sol·licitant ha de presentar en una única sol·licitud tots els projectes per als quals demani una subvenció.