PERIS: Modalitat d’Infermeria, llevadoria, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria, podologia i protètica dental


Convocatòria tancada
Entitat convocant:
Departament de Salut
Categoria:
Recursos Humans
Àmbit:
Autonòmic
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
Segons anualitat
Descripció:

L'objecte d'aquesta convocatòria és facilitar la dedicació a la recerca dels professionals d'infermeria, llevadoria, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria, podologia i protètica dental de centres del SISCAT i de l'àmbit de la salut pública, mitjançant la contractació de personal substitut que desenvolupi les tasques assistencials de les quals se'ls allibera.

La finalitat d'aquesta actuació és incrementar el nombre d'aquests professionals que fan simultàniament activitats de recerca, orientada a traslladar el coneixement als pacients i a generar hipòtesis de recerca des de la pràctica assistencial.

El termini màxim d'execució comprèn des de la data que s'especifiqui en la resolució de concessió fins al 31 de desembre de 2022.

Els imports anuals de subvenció són de 35.700,00 euros per a l'any 2021 i de 36.414,00 euros per a l'any 2022, i s'han de destinar íntegrament a finançar el conjunt de costos laborals de la contractació.

Requisits

Requisits de les persones a intensificar

a) Tenir el títol oficial d'infermeria, llevadoria, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria, podologia i protètica dental dels centres assistencials del SISCAT o de l'àmbit de la salut pública que tinguin una vinculació laboral estable.

b) No tenir assignades tasques de gestió.

c) Tenir vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb l'entitat beneficiària, o amb el centre sanitari associat.

No es poden presentar com a candidates per a la intensificació les persones que estiguin gaudint d'un ajut d'intensificació de l'Acció Estratègica en Salut de l'Institut de Salut Carlos III.

El nombre màxim de sol·licituds que poden presentar les entitats beneficiàries és de cinc

Sol·licitud

Com que només podrem presentar com a Fundació un total de 5 sol·licituds, necessitarem mostra d'interés per tal de fer una possible priorització interna prèvia a la presentació de les sol·licituds.

Ens hauríeu de fer arribar mail a recerca@fsjd.org la següent documentació:

  • Assumpte del mail: Acció XXX (a quina acció voleu aplicar)_NOM CANDIDAT/A
  • CVN Candidat/a

Aquesta documentació com a molt tard el divendres 15 de gener de 2021 a les 15.00h. 

No s'acceptaran propostes d'interés rebudes amb posterioritat.

La documentació que caldrà enviar al finançador és:

- Proposta cientificotècnica

- Currículum normalitzat, CVN, d'R+D+I de la FECYT del candidat o candidata.

- Cronograma amb la llista de les activitats i el període d'inici i fi de cadascuna.

Davant qualsevol aclariment, si us plau contacteu amb el/la vostre Gestor/a de Grup.