PERIS: Modalitat de Personal de suport als grups de recerca.


Convocatòria tancada
Entitat convocant:
Departament de Salut
Categoria:
Recursos Humans
Àmbit:
Autonòmic
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
Segons anualitat
Descripció:

Objecte i finalitat

L'objecte d'aquesta convocatòria és el finançament de contractes destinats a la incorporació als grups de recerca de personal de suport de diversos perfils, com ara tècnics de laboratori, bioestadístics i bioinformàtics, gestors de projectes, gestors de laboratori i redactors científics.

Els contractes del personal de suport tenen les finalitats següents:

a) Facilitar la incorporació al sistema de ciència i tecnologia de personal ja format en diferents àmbits.

b) Dotar de personal de suport especialitzat al conjunt de grups de recerca en salut de Catalunya.

c) Enfortir la capacitat dels grups de recerca als quals s'incorporin els contractats

El termini màxim d'execució comprèn des de la data que s'especifiqui en la resolució de concessió fins al 31 de desembre de 2023.

Els imports anuals de subvenció són de 28.000,00 euros per a l'any 2021, de 28.560,00 euros per a l'any 2022 i de 29.131,20 euros per a l'any 2023, i s'han de destinar íntegrament a finançar el conjunt de costos laborals de la contractació.

Aquests imports inclouen les quotes empresarials de la Seguretat Social.

Requisits

Requisits dels candidats

Tenir alguna de les titulacions acadèmiques següents:

a) Titulació universitària: grau, llicenciatura, diplomatura.

b) Formació professional de grau superior.

Requisits dels investigadors o investigadores responsables

L'investigador o investigadora responsable ha de formar part d'un grup de recerca i tenir vincle estatutari, funcionarial o laboral amb la institució beneficiària.

Només es pot presentar una sol·licitud per grup, entenent com a tal el conjunt d'investigadors que treballen sota la direcció científica de l'investigador o investigadora responsable i que publiquen conjuntament.

Categories de grups de recerca següents

a) Grups dirigits per investigadors nascuts el 1975 o en una data posterior, amb una producció científica que permeti considerar que tenen potencial per convertir-se en grups altament competitius.

b) La resta de grups no inclosos en l'apartat anterior, que han de complir les condicions generals que estableixen els diferents apartats, sense cap altra de caràcter específic.

El nombre màxim de sol·licituds que poden presentar les entitats beneficiàries és de cinc.

Sol·licitud

Com que només podrem presentar com a Fundació un total de 5 sol·licituds, necessitarem mostra d'interés per tal de fer una possible priorització interna prèvia a la presentació de les sol·licituds.

Ens hauríeu de fer arribar mail a recerca@fsjd.org la següent documentació:

  • Assumpte del mail: Acció XXX (a quina acció voleu aplicar)_NOM IP_NOM CANDIDAT/A
  • CVN IP
  • CVN Candidat/a

Aquesta documentació com a molt tard el divendres 15 de gener de 2021 a les 15.00h. 

No s'acceptaran propostes d'interés rebudes amb posterioritat.

La documentació que caldrà enviar al finançador és:

Proposta cientificotècnica

- CVN del Director/a de Tesi i del/ de la candidat/a