PERIS: Modalitat de Personal investigador en formació (PIF-Salut)


Convocatòria tancada
Entitat convocant:
Departament de Salut
Categoria:
Recursos Humans
Àmbit:
Autonòmic
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
Segons anualitat
Descripció:

L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació de personal investigador en formació en el camp de les ciències i les tecnologies de la salut, per a la realització de la tesi doctoral.

Els contractes PIF-Salut tenen les finalitats següents:

a) Promoure la formació de joves investigadors en les institucions de recerca en salut assistencial i en salut pública de Catalunya.

b) Enfortir la capacitat dels grups de recerca als quals s'incorporin els contractats.

Les subvencions concedides tenen una durada màxima de quatre anys.

Els imports anuals de subvenció són de 25.000,00 euros per a l'any 2021, de 25.500,00 euros per a l'any 2022, de 26.010,00, euros per a l'any 2023 i de 26.530,20euros per a l'any 2024,i s'han de destinar íntegrament a finançar el conjunt de costos laborals de la contractació.

Aquests imports inclouen les quotes empresarials de la Seguretat Social

Requisits

Requisits del personal investigador

a) Estar admès o matriculat en un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya per al curs acadèmic 2020-2021.

b) No estar gaudint d'un contracte de personal investigador en formació, d'acord amb l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

c) No tenir el títol de doctor/a.

Un mateix candidat o candidata només es pot presentar en una sol·licitud

Requisits dels directors o directores de tesi

El director o directora de tesi ha de formar part d'un grup de recerca, tenir el títol de doctor/a i vincle estatutari, funcionarial o laboral amb la institució beneficiària.

Ha de ser la 'investigador o investigadora principal d'un projecte o contracte de recerca actiu i finançat, al qual s'adscriurà el personal en formació.

Un mateix director o directora de tesi només pot avalar la proposta d'un candidat o candidata.

Així mateix, només es pot presentar una sol·licitud per grup, entenent com a tal el conjunt d'investigadors que treballen sota la direcció científica de l'investigador o investigadora principal i que publiquen conjuntament.

El nombre màxim de sol·licituds que poden presentar les entitats beneficiàries és de cinc.

Sol·licitud

Com que només podrem presentar com a Fundació un total de 5 sol·licituds, necessitarem mostra d'interés per tal de fer una possible priorització interna prèvia a la presentació de les sol·licituds.

Ens hauríeu de fer arribar mail a recerca@fsjd.org la següent documentació:

  • Assumpte del mail: Acció XXX (a quina acció voleu aplicar)_NOM IP_NOM CANDIDAT/A
  • CVN IP
  • CVN Candidat/a

Aquesta documentació com a molt tard el divendres 15 de gener de 2021 a les 15.00h. 

No s'acceptaran propostes d’interés rebudes amb posterioritat.

La documentació que caldrà enviar al finançador és:

Proposta cientificotècnica

- CVN del Director/a de Tesi i del/ de la candidat/a

- Cronograma amb la llista de les activitats i el període d'inici i fi de cadascuna

- Certificat acadèmic signat corresponent a la titulació que doni accés al programa de doctorat, on constin les matèries que conformen el programa complet de la titulació (llicenciatura, grau i, si escau, màster), amb les qualificacions obtingudes i la seva data d'obtenció. En cas de certificats estrangers, cal presentar la conversió al sistema universitari català (escala 0-10).

- Els professionals que hagin cursat els estudis de formació sanitària especialitzada fora de l'Estat espanyol, han de disposar del títol reconegut.

- Acreditació d'admissió o matrícula al programa de doctorat

Davant qualsevol aclariment, si us plau contacteu amb el/la vostre Gestor/a de Grup.