“Carolina Meléndez Fernández” a l’aportació al desenvolupament de la professió d’infermeria 2021


Convocatòria oberta
caduca en menys de 30 dies
Entitat convocant:
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Categoria:
Premis
Àmbit:
Nacionals
Inici:
Termini FSJD:
Descripció:

Premi destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d'una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.

Requisits

- Omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del candidat; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i professió, acompanyada d'una proposta raonada i un currículum vitae del candidat al premi, i haurà de ser acceptada i/o presentada per la Societat Catalanobalear d'Infermeria a la Junta de Govern de l'Acadèmia. El material lliurat quedarà en poder de l'Acadèmia.

- El candidat ha de ser soci de l'Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys, els quals han de ser anteriors al termini de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències.

Sol·licitud

La presentació de les sol·licituds es farà enviant tota la documentació en format pdf per correu electrònic a premis.academia@academia.cat.

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del  26 de gener de 2021.