Beca de l’Acadèmia per a un projecte de recerca Clínica 2021


Convocatòria oberta
caduca en menys de 30 dies
Entitat convocant:
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears
Àmbit:
Autonòmic
Inici:
Termini FSJD:
Quantia:
30.000 €
Descripció:

Objectius

Beca destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut.

Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari específicament per aquest projecte de Recerca.

Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).

Dotació i duració

30 000 € y dos anys.

Com a màxim, la meitat de la dotació de la Beca serà destinada al becari.

Requisits

A la sol·licitud ha de constar tot l'equip investigador i al menys el 50% dels membres han de ser socis de l'Acadèmia, amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser immediatament anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases), han de ser socis fins al lliurament del resultat de la recerca i estar al corrent de pagament de la quota de l'Acadèmia.

Es valorarà la presentació en Català de la beca, encara que es pot presentar en català, castellà o anglès.

S'ha de fer constar si el projecte forma part d'un altre projecte més ampli. En aquest cas, s'especificarà el finançament total i a què es destinaria la dotació econòmica del premi en cas d'obtenir-lo.

Sol·licitud

Documentació

Omplir el formulari de sol·licitud segons model, i adjuntar els següents documents:

- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca, (Investigador principal, que ha de ser soci de l'Acadèmia amb una antiguitat mínima de 2 anys, els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències).

- Curriculum vitae actualitzat de tots els signants.

- Certificat del responsable del Centre o institució on s'hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-hi constar l'acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització.

- Certificat oficial definitiu d'aprovació del projecte del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) on consti també el nom del primer signant de la sol·licitud, investigador principal

Presentació de projectes

La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format word o pdf per correu electrònic a premis.academia@academia.cat

En cas d'interès, contacteu amb el Dpt. de Gestió de la Recerca abans del 26 de gener de 2021.